KR4e0007 鳳池吟稿-明-汪廣洋 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部六
 鳯池吟稿   别集類五明/
 提要
  臣等謹案鳯池吟稿十巻明汪廣洋撰廣洋
  字朝宗髙郵人流寓太平太祖渡江召為元
  帥府令史厯官中書右丞封忠勤伯尋進右
  丞相以與胡惟庸同位不能發其姦状坐貶
  廣東于中途賜死事蹟具明史本傳廣洋少
[000-1b]
  師余闕淹通經史善篆𨽻詩格清剛典重一
  洗元人纎媚之習朱彛尊嘗摘其五言中之
  平沙誰戱馬落日自登臺湖水當門落松雲
  傍枕浮懐人當永夜看月上踈桐對客開春
  酒當門掃落花天垂芳草地漁唱夕陽村等
  句凡數十聨以為可入唐人主客圖静居北
  郭猶當遜之毋論孟載其推重之如此而明
  代論詩家流派者多未之及盖當時為宋濓
[000-2a]
  諸人盛名所掩故世不甚稱然觀其遺作究
  不愧一代開國之音也乾隆四十三年九月
  恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
鳳池吟稿原序
昔人之論文者曰有山林之文有臺閣之文山林之文
其氣枯以槁臺閣之文其氣麗以雄豈惟天之降才爾
殊也亦以所居之地不同故其發扵言詞之或異耳濂
常以此而求諸家之詩其見扵山林者無非風雲月露
之形花木䖝魚之玩山川原隰之勝而已然其情曲以
暢故其音也𣺌以幽若夫處臺閣則不然覽乎城闕宫
觀之壯典章文物之懿甲兵卒乗之雄華夷㑹同之盛
[000-3b]
所以恢廓其心胸踔厲其志氣者無不厚也無不碩也
故不發則已發則其音淳龎而雍容鑑鍧而鏜鞳甚矣
哉所居之移人乎今觀中書右丞汪公之詩益信其說
為必然者矣公以絶人之資博極羣書素善屬文而尤
喜攻詩當皇上龍飛之時仗劍相從東征西伐多以戎
行故其詩震盪超越如鐵騎馳突而旗纛翩翩與之後
先及其治定功成海宇敉寧公則出持節鉞鎮安藩方
入坐朝堂弼宣政化故其詩典雅尊嚴類喬嶽雄峙而
[000-4a]
羣峰左右如揖如趨此無他氣與時値化隨心移亦其
勢之所宜也然而興王之運至音斯完有如公者受丞
弼之任吟咏所及無非可以宣教化而弼皇猷有物有
則民彛甚大非止昔人所謂臺閣之文而已而山林之
下誦公之詩者莫不被其霑溉之澤化枯槁而為豐腴
矣雖然詩之體有三曰風曰雅曰頌而已風則里巷歌
謡之辭多出扵氓𨽻婦女之手彷彿有類于山林雅頌
之製則施之扵朝㑹施之扵燕享非公卿大夫不足以
[000-4b]
為其近扵臺閣乎輶軒之使弗設而托之扵國風者若
無所用之皇上方埀意禮樂之事豈不有撰為雅頌以
為盛典乎濂盖有望扵公他日與鹿鳴駟牡諸作並傳
不朽者非公之詩而誰哉濂也不敏受公之知十有一
年故竊序其作者之意于篇首蕪纇之辭要不足為公
詩之重輕也公名某乃上之所賜其字則朝宗也淮南
人洪武三年四月二十一日金華宋濂序