KR3l0113 開天傳信記-唐-鄭綮 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 開天傳信記   小説家𩔖二異聞之屬/
 提要
  臣/等謹案開天傳信記一卷唐鄭綮撰綮字
  藴武滎陽人登進士第累官右散騎常侍好
  以詩謡託諷昭宗意其有所藴蓄擢為禮部
  侍郎同中書門下平章事所謂歇後鄭五作
  宰相時事可知者即其人也舊唐書本傳稱
[000-1b]
  綮嘗厯監察殿中倉戸二員外金刑右司三
  郎而是書原本首署其官為吏部員外郎本
  傳顧未之及或史文有所脱漏歟書中皆記
  開元天寳故事凡三十二條目序稱簿領之
  暇捜求遺逸期於必信故以傳信為名其紀
  明皇戲遊城南王琚延過其家謀誅韋氏一
  條据唐書琚傳乃琚選補主簿過謝太子乗
  機進説以除太平公主並無先過琚家之事
[000-2a]
  司馬光作通鑑亦不從是書惟新唐書兼採
  之然韋氏稱制時琚方以王同皎黨亡命江
  都安得復卜居韋杜綮所紀恐非事實宜為
  通鑑所不取又如華隂見岳神夢遊月宫羅
  公逺𨼆形葉法善符籙諸事亦語涉神怪未
  能盡出於雅馴然行世既久諸書言唐事者
  多沿用之故録以備小説之一種焉乾隆四
  十六年十二月恭校上
[000-2b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀