KR3l0110 宣室志-唐-張讀 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 宣室志    小説家𩔖二異聞之屬/
 提要
  臣/等謹案宣室志十卷補遺一卷唐張讀撰
  案陳振孫直齋書錄解題稱讀字聖朋而唐
  書藝文志載讀建中西狩錄十卷註曰讀字
  聖用僖宗時吏部侍郎朋用字形相近未詳
  孰是其書所記皆鬼神靈異之事與干寶捜
[000-1b]
  神任昉述異體例相近雖小説家言不無渉
  於荒誕而唐人著述流傳既久亦時足為考
  証之資其補遺一卷舊本亦題讀撰然諸家
  書目皆無之疑刋刻者摭他書所引載於後
  也宣室之義盖取漢文帝宣室受釐召賈&KR0105
  問鬼神事然鬼神之對雖在宣室而宣室之
  名實不因鬼神而立取以題誌怪之書於義
  未當特相沿習用不覺其誤今故仍其原題
[000-2a]
  而附訂於此云乾隆四十二年五月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀