KR3l0092 穆天子傳-晉-郭璞 (WYG)


[003-1a]
欽定四庫全書
 穆天子傳卷三      晉 郭璞 註
  古文
吉日甲子天子賔于西王母西王母如人虎齒蓬髮戴/勝善嘯紀年穆王十七年
西征崑崙丘見西王母/其年來見賔于昭宫乃執白圭𤣥璧以見西王母執/贄
者致/敬也好獻錦組百純闕/組三百純純疋端名也周禮曰/純帛不過五兩組綬
屬音/祖西王母再拜受之闕/乙丑天子觴西王母于瑶池
之上西王母為天子謡徒歌/曰謡曰白雲在天山䧙陵/字自出
[003-1b]
道里悠逺山川間之間音/諌將子無死將請/也尚能復來尚/庶
幾/也天子答之曰予歸東土和治諸夏萬民平均吾顧見汝
顧還/也比及三年將復而野復反此野/而見汝也天子遂驅升于弇
弇弇兹山/日入所也乃紀丌跡于弇山之石銘題/之而樹之槐眉
曰西王母之山言是西王/母所居也西王母之山還歸丌闕/世民
作憂以吟曰比徂西土徂往/也爰居其野虎豹為群於鵲
與處於讀/曰烏嘉命不遷言守此/一方我惟帝帝天/帝也天子大命而
不可稱顧世民之恩流涕芔隕吹笙鼓簧簧在/笙中中心翔
[003-2a]
憂無/薄也世民之子唯天之望所瞻/望也丁未天子飲于温山
闕/考鳥紀年曰穆王見西王母西王母止之曰/有鳥&KR0008人疑説此烏脫治不可知也己酉天
子飲于溽水之上溽音/淑乃發憲命憲謂/法令詔六師之人闕/
其羽爰有闕/藪水澤爰有陵衍平陸大阜曰陵/高平曰陸碩鳥解
羽六師之人畢至于曠原言將獵也下云北至曠原之/野飛鳥之所解其羽山海經
云大澤方千里群鳥之所生及所解紀年/曰穆王北征行積羽千里皆謂此野耳曰天子三月
舍于曠原闕/天子大饗正公諸侯王勒七萃之士勒猶/勞也
于羽琌之上下有羽陵/疑亦同乃奏廣樂闕/六師之人翔畋于
[003-2b]
曠原翔猶/遊也得獲無疆無疆無/限也鳥獸絕羣言取/盡也六師之人
大畋九日乃駐于羽之闕/收皮效物物謂毛色也詩/云九十維物
車受載債猶/借也天子於是載羽百緷十羽為箴百羽為縳/十縳為緷見周官
己亥天子東歸六師闕/起庚子至于闕/之山而休以待
六師之人庚辰天子東征癸未至于戊闕/之山智氏之
所處闕/闕/往天子于戊闕/之山勞用白驂二疋驂騑/馬也
野馬野牛四十守犬七十任守/備者乃獻食馬四百牛羊三
千曰智氏闕/天子北遊于□子之澤智氏之夫獻酒百
[003-3a]
闕/于天子天子賜之狗璅采疑玉/名黄金之罌二九貝帶
四十朱丹三百裹桂薑百闕/乃膜拜而受乙酉天子南
征東還己丑至于獻水乃遂東征飲而行乃遂東南己
亥至于𤓰纑之山三周若城言山周匝三/重狀如城壘閼氏胡氏閼/音
遏/之所保天子乃遂東征南絶沙衍沙衍水中/有沙者辛丑天
子渴于沙衍沙中無/水泉求飲未至七萃之士高奔戎刺其
左驂之頸取其青血以飲天子今西方羌胡刺馬/咽取血飲渴亦愈天子
美之乃賜奔戎佩玉一隻奔戎再拜䭫首古稽/字天子乃
[003-3b]
遂南征甲辰至于積山之□爰有□栢曰□余之人命
命懷/人名獻酒于天子天子賜之黄金之罌貝帶朱丹七
十裹命懷乃膜拜而受乙巳闕/諸飦獻酒于天子諸飦/亦人
名音犍/牛之犍天子賜之黄金之罌貝帶朱丹七十裹諸飦乃
膜拜而受之
 
 
 穆天子傳卷三