KR3l0090 山海經-晉-郭璞 (WYG)


[009-1a]
欽定四庫全書
 山海經卷九
             晉 郭璞 撰
  海外東經
海外自東南陬至東北陬者
&KR1818音嗟或/作髪爰有遺玉青馬視肉楊柳甘柤甘華甘果
所生在東海兩山夾丘上有𣗳木一曰嗟丘一曰百果
所在在堯𦵏東
[009-1b]
大人國在其北為人大坐而削船一曰在&KR1818丘北
奢比之尸在其北亦神/名也獸身人面大耳珥兩青蛇珥以/蛇貫
耳也音釣/餌之餌一曰肝榆之尸在大人北
君子國在其北衣冠帶劔食獸使二大虎在旁其人好
讓不爭有薰或作/堇華草朝生夕死一曰在肝榆之尸北
蚩蚩在其北音/虹各有兩首虹螮/蝀也一曰在君子國北
朝陽之谷神曰天呉是為水伯在蚩蚩北兩水間其為
獸也八首人面八足八尾皆青黄大荒東經/作十尾
[009-2a]
青丘國在其北其人食五/榖衣絲帛其狐四足九尾一曰在朝陽
汲郡竹書曰栢抒子征於東海/及三夀得一狐九尾即此𩔖也
帝命竪亥歩自東極至於西極五億十選竪亥健行/人選萬也
千八百步竪亥右手把&KR0555左手指青丘北一曰禹令
竪亥一曰五億十萬九千八百歩詩含神霧曰天地東/西二億三萬三千里
南北二億一千五百里/天地相去一億五萬里
黒齒國在其北東夷傳曰倭國東四十餘里有裸國裸/國東南有黒齒國船行一年可至也異
物志云西屠染/齒亦以倣北人為人黑食稻啖蛇一赤一青一作一/青蛇
[009-2b]
其旁一曰在竪亥北為人黑手食稻使蛇其一蛇赤下
有湯谷谷中水/熱也湯谷上有扶桑扶桑/木也十日所浴在黒齒
北居水中有大木九日居下枝一日居上枝莊周云昔/者十日並
出草木焦枯淮南子亦云堯乃令羿射十日中其九日/日中烏盡死離騷所謂羿焉畢日烏焉落羽者也歸藏
鄭母經云昔者羿善射畢十日果畢之汲郡竹書曰𦙍/甲即位居西河有妖孽十日並出明此自然之異有自
來矣傳曰天有十日日之數十此云九日居下枝一日/居上枝大荒經又云一日方至一日方出明天地雖有
十日自使以次第迭出運照而今俱見為天下妖災故/羿稟堯之命洞其靈誠仰天控弦而九日潛退也假令
器用可以激水烈火精盛可以降霜囘景然則羿之鑠/明離而斃陽烏未足為難也若搜之常情則無理矣然
[009-3a]
推之以數則無徃不通逹觀之客宜領其/𤣥致歸之𡨕會則逸義無滯言竒不廢矣雨師妾在其
雨師謂/屏翳也其為人黑兩手各操一蛇左耳有青蛇右耳
有赤蛇一曰在十日北為人黑身人靣各操一龜
𤣥股之國在其北髀以下盡/黑故云其為人衣魚以魚皮/為衣也食䳼
䳼水鳥/也音憂使兩鳥夾之一曰在雨師妾北
毛民之國在其北為人身生毛今去臨海郡東南二千/里有毛人在大海州島
上為人短小面體盡有毛如猪能穴居無衣服晋永嘉/四年吳郡司鹽都尉戴逢在海邊得一船上有男女四
人狀皆如此言語不通送詣丞相府未至道死唯有一/人在上賜之婦生子出入市井漸曉人語自說其所在
[009-3b]
是毛民也大荒經云/毛民食黍者是矣一曰在𤣥股北
勞民國在其北其為人黑食果草實也/有一鳥兩頭或曰教民一曰
在毛民北為人靣目手足盡黑
東方勾芒鳥身人面乘兩龍木神也方面素服墨子曰/昔秦穆公有明徳上帝使
勾芒賜之/壽十九年
 
 
 山海經卷九