KR3l0079 歸潛志-元-劉祁 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 歸潜志    小説家𩔖一雜事之屬/
 提要
  臣/等謹案歸潜志十四卷元劉祁撰祁字京
  叔渾源人御史從益之子為太學生舉進士
  不第元兵入汴遁還鄉里戊戌復出就試魁
  南京選充山西東路考試官從征南行省辟
  置幕府凡七年而歿舊以金史載之文藝傳
[000-1b]
  遂題曰金人殊非其實是書名曰歸潜蓋祁
  于壬辰北還以此二字榜其室因以題其所
  著然晚年再出西山之節不終亦非其實也
  卷首有祁乙未自序謂昔所聞見暇日記憶
  隨得隨書第一卷至六卷悉為金末諸人小
  卷第七卷至三十卷襍記遺事第十一卷題
  曰録大梁事紀哀宗亡國始末第二卷題曰
  録崔立碑事紀立作亂時廷臣立碑以媚之
[000-2a]
  刼祁使撰文事又一篇題曰辨亡敘金前代
  之所以治平末造之所以亂亡自此二篇以
  下至十三卷悉為雜記畧如語録之軆殊不
  相𩔖疑此二篇本自為一卷殿全書之末别
  以語録為第十三卷詩文為第十四卷附綴
  於後後人因萹頁不均割語録之半移綴此
  卷故體例參差也壬辰之變祁在汴京目擊
  事狀紀載胥得其實故金史本𫝊稱祁此志
[000-2b]
  於金末之事多有足徵哀宗本紀全以所言
  為據义若大金國志稱樞宻使伊喇蒲阿出
  降於元此志不書出降與金史相合可証大
  金國志之誤元史稱壬辰正月太宗自白波
  濟河而南睿宗由峭石灘涉漢而北以渡河
  涉漢同在一時而此志則載睿宗涉漢在辛
  卯十一月太宗渡河乃在壬辰與金史及姚
  燧牧菴集蘇天爵名臣事畧所記相合可証
[000-3a]
  元史之誤又如載天興元年劉元規使北朝
  不知所終而金史不紀不書其事載薩克蘇
  媒蘖李元妃本紀不著其名載大定十七年
  三月朔諸國使臣朝見遇雨放朝與周煇北
  轅録合而本紀但載十六年三月朔日蝕放
  朝一條載金代鈔法凡八易其名而金史食
  貨志失載通貨改為通寳通寳又改為通貨
  一條皆足以補正史之闕至于金史交聘表
[000-3b]
  稱大定十六年宋湯邦彦充申請使此志作
  祈請使圖克坦烏登𫝊稱天興元年正月朝
  廷聞大兵入饒風闗移烏登行省閿鄉以備
  潼闗此志書其事於正大八年完顔思烈𫝊
  載王渥從思烈戰歿此志作從持嘉喀齊喀
  英𫝊稱與元兵遇于霸州敗死此志作遇于
  潞郭阿林𫝊稱宋兵大至遂戰歿此志作馬
  倒被擒不知存歿師安石𫝊贊稱以論列侍
[000-4a]
  從觸怒而死此志則云既居位人望頗減皆
  有異詞其他年月先後姓名官階與史不同
  者甚多皆足以資互考談金源遺事者以此
  志與元好問壬辰離編為最金史亦並稱之
  壬辰雜編已佚則此志尤足珍貴矣世所行
  本皆八卷雖𫝊是樓藏本亦然
  國朝郭朝釪編纂金詩所採録僅及前七卷知
  其未見全帙此本一十四卷與王惲渾源世
[000-4b]
  徳碑相合當猶從元本𫝊録錢曾讀書敏求
  記稱陸孟鳬家鈔本歸潜志凡十四卷盖即
  此本也乾隆四十六年八月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀
[000-5a]
歸潛志原序
余生八年去鄉里從祖父游宦於大河之南時南京為
行宫因得從名士大夫問學不幸弱冠而先子歿其後
進於有司不得志將歸𨼆於太皥之墟一旦&KR0476值金亡
干戈流落由魏過齊入燕凡二千里甲午嵗復於鄉葢
年三十二矣因思向日二十餘年間所見富貴權勢之
人一時烜赫如火烈者迨遭喪亂皆烟消灰滅無餘而
吾雖貧賤一布衣猶得與妻子輩完歸是亦不幸之幸
[000-5b]
也由是以其所經渉憂患與夫被攻刼之苦奔走之勞
雖飯疏飲水槖中無寸金未嘗蒂諸胷臆獨念昔所與
交游皆一代偉人今雖物故其言論談笑想之猶在目
且其所聞所見可以勸戒規鑒者不可使湮沒無𫝊因
暇日記憶隨得隨書題曰歸潛志歸潛者余所居之堂
之名也因名其書以誌嵗月異時作史亦或有取焉嵗
乙未季夏之望渾源劉祁京叔自叙