KR3l0049 泊宅編-宋-方勺 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 泊宅編    小說家𩔖一雜事之屬/
 提要
  臣/等謹案泊宅編三卷宋方勺撰勺字仁聲
  婺州人元祐中蘇軾刺杭州值省試嘗以勺
  名薦送勺遂遊軾之門後徙居湖州之西溪
  有張志和泊舟處後人以志和有泛宅浮家
  之語因謂之泊宅村勺寓居其間自號泊宅
[000-1b]
  翁浙江通志載潘良貴嘗稱勺超然遐舉神
  情散朗如晉宋間髙士似以肥遯終身者而
  書中有一條記䖍州龍南安逺二縣有瘴因
  自述其管勾常平季㸃到邑事則亦曾官於
  江右者也宋史藝文志載勺泊宅編十卷此
  本僅三卷乃明商濬録入稗海中者葢刋刻
  時已有所合併矣所載皆元祐迄政和間朝
  野舊事勺既為蘇軾弟子於王安石張商英
[000-2a]
  輩皆有不滿之詞宗澤乃其鄉里而徽宗時
  功名未盛故勺頗譏其好殺是非未必盡允
  然其間遺聞軼事摭拾甚多亦考古者所不
  廢書中間有附注如教授誤據建板坤為金
  一條言不欲顯其姓名而下注姚祐尚書也
  五字又秦觀贈妓陶心詞一條下注云此乃
  誤記東坡詞云云此𩔖似非勺之自注然詳
  其詞氣當亦宋人手筆則由来已久矣乾隆
[000-2b]
  四十四年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀