KR3l0046 王壺野史-宋-釋文瑩 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 玉壺野史    小説家𩔖一雜事之屬/
 提要
  臣/等謹案玉壺野史十卷宋僧文瑩撰據晁
  公武讀書志文瑩湘山野録作於熙寧中此
  書則作於元豐中在野録之後前有自序云
  收國初至熙寧間文集數千卷其間神道墓
  誌行狀實錄奏議之𩔖輯其事成一家葢與
[000-1b]
  野錄相輔而行玉壺者其隱居之地也文獻
  通考載文瑩玉壺清話十卷諸書所引亦多
  作玉壺清話此本獨作野史疑後人所改題
  然元人南溪詩話已引為玉壺野史則其來
  已乆矣若曹溶學海𩔖編摘其中論詩之語
  别名曰玉壺清話則杜撰無稽非古人所有
  也周必大二老堂詩話嘗駁其記王禹偁事
  之訛趙與峕賓退錄亦詆其誤以梁固之弟
[000-2a]
  為固之子王楙野客叢書又摘其誤以龎籍
  對仁宗事為梁適葢不無傳聞失實者然大
  致則多可考證云乾隆四十三年五月恭校
  上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
玉壺野史原序
玉壺𨼆居之筆也文瑩收古今文章著述最多自國初
至熈寧間得文集二百餘家近數千卷其間神道碑墓
志行状實録及奏議碑表野編小説之𩔖傾十紀之文
字聚衆學之醇郁君臣行事之迹禮樂文章之範鴻勲
盛美列聖大業闗累世之隆替截四海之聞見惜其散
在衆帙世不能盡見因取其未聞而有勸者聚為一家
之書及纂江南逸事并為李先主昪立傳離為十卷且
[000-3b]
夫黄帝之時世淳事簡尚有風后力牧為史官藏其書
羣玉山中知所以有史者必欲其傳無其傳則聖賢治
亂之迹都寂寥於天地間當知其傳者亦古今之大勸
也書成於元豐戊午八月十日餘杭沙門文瑩湘山草
堂序