KR3l0035 青箱雜記-宋-吳處厚 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 青箱雜記    小説家𩔖一雜事之屬/
 提要
  臣/等謹按青箱雜記十卷宋吳處厚撰處厚
  字伯固邵武人皇祐五年進士初為將作丞
  以王珪荐授館職出知漢陽軍後擢知衛州
  卒其書皆記當代&KR0462事亦多詩話晁公武讀
  書志謂所記多失實又譏其記成都置交子
[000-1b]
  務誤以冦瑊為張詠案處厚以干進不遂挟
  怨羅織蔡確車蓋亭詩驟得遷擢為論者所
  薄故公武惡其人併惡其書今觀所記如以
  馮道為大人之𩔖頗乖風教不但記録之訛
  然處厚本工吟咏宣和畫譜載其題王正升
  㶏景亭詩一首剡史載其自諸暨扺剡詩二
  首皆綽有唐人格意故其論詩往往可取亦
  不必盡以人廢也乾隆四十二年九月恭校
[000-2a]
  上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀