KR3l0010 大唐傳載-唐-闕名 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 大唐𫝊載    小説家𩔖一雜事之屬/
 提要
  臣/等謹案大唐𫝊載一巻不著撰人名氏記
  唐初至元和中雜事唐宋藝文志俱不載前
  有自序稱八年夏南行嶺嶠暇日瀧舟𫝊其
  所聞而載之考穆宗以後惟太和大中咸通
  乃有八年此書既不著其紀元之號所云八
[000-1b]
  年者亦不知其在何時也所録唐公卿事蹟
  言論頗詳多為史所採用間及於詼諧談謔
  及朝野瑣事亦往往與他説部相出入惟稱
  貞元中鄭國韓國二公主加諡為公主追諡
  之始而不書髙祖女平陽昭公主有諡已在
  前又蕭頴士逢一老人謂其似鄱陽王據博
  異記乃巨盜而此紀之以為異人如此𩔖與
  諸書頗不合蓋當時流𫝊互異作者承所聞
[000-2a]
  而録之故不免牴牾要其可據者實十之六
  七云乾隆四十四年六月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀