KR3k0060 御定韻府拾遺-清-聖祖玄燁 (WYG)


[000-1a]
 欽定四庫全書   子部十一
御定韻府拾遺    𩔖書𩔖
  提要
  臣/等謹案
 御定韻府拾遺一百十二卷康熙五十五年
 聖祖仁皇帝御定以拾佩文韻府之遺也佩文韻府
   凡一萬八千餘頁藝林傳布已浩若望洋而
 睿慮周詳猶&KR0178滄海之兼收或有涓流之未㑹故
[000-1b]
 特命搜竒抉秘續輯是書其分韻悉準前編其所𥙷
   則為例有四凡前編所有之字則惟增韻書
   之音切如一東之東字注唐韻正韻徳紅切
   集韻韻㑹都籠切是也凡前編未收之字從
   他韻增入者則兼注音義如二冬之□字注
   廣韻丑凶切集韻癡凶切並音蹱與傭同集
   韻均也直也又注照廣韻增入是也其文句
   典故為前編所未載者謂之𥙷藻東字下引
[000-2a]
  禹貢北東諸條是也前編已載而所注未備
  者謂之𥙷注東字下引周易折中集説居東
  諸條是也蒐羅賅備體例詳明大學士王掞
  等恭製序文所謂舉大而及其細則拾遺為
  韻府之支流附少以成其多則拾遺為韻府
  之全璧也
 聖人制事精益求精不留絲毫之欠闕此亦一端矣
  舊本不標卷第與佩文韻府同今以一韻為
[000-2b]
  一卷其篇頁稍多者分六子卷為一百十有
  二卷乾隆四十三年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
 欽定四庫全書
御定韻府拾遺序
  韻府拾遺者直
 武英殿詞臣奉
 敇所增輯也先是佩文韻府書成卷帙一百有六墨板
  一萬八千有竒是編所增可得二十之一而卷以
  韻釐仍如其數
 上命臣/等識於簡端竊惟韻府之書以韻括事經史百
[000-3b]
  氏旁收廣采選辭按部大小畢該若網在綱有條
  不紊廼博文之淵海㳺藝之津梁也臣/等聞諸臣
  分纂之時毎繕初藁先呈
 御覽我
 皇上十行並下㸃摘闕遺舉凡六經奥義箋詁之所難
  通四部僻書棗梨之所未鋟莫不
 親加批乙宣付諸臣再三稽考蓋雖諸臣衆手合作之
  書實我
[000-4a]
皇上一心裁定之書也其規模宏大典故詳整詞采華
 縟結構繕完欲為詩古文辭者咸取材考實於是
 不啻探珠於海採玉於山雖載籍極博無不於焉
 包舉而後此之當增益者蓋亦寡矣然所編之字
 既繁所引之書甚博則或遺十一於千百固理勢
 之必然而
聖人之心必欲一無罣漏而始慊於是復
命詞臣專心纂輯其韻藻所未載而别增者謂之補藻
[000-4b]
 其韻藻所已載而增註者謂之補註單詞隻句之
 取&KR0213悉秉
睿裁始五十五年四月至五十九年正月編刻告竣直
 武英殿諸詞臣謹具年月奏
 聞而是書大備無遺憾矣
命名曰韻府拾遺拾佩文韻府之所遺也舉大而及其
 細則拾遺為韻府之餘支附少以成其多則拾遺
 又韻府之全璧臣/等因是竊歎
[000-5a]
聖學之髙深非管蠡渺見所能窺尋萬一也
皇上天縱狥齊生安性學無一書之不讀每遇
 清讌咨詢隨舉古籍中一言一事臣/等茫昧罔知措
 對輙蒙
聖明指示意義若何根據若何臣/等乃得豁然有會聞
 所未聞而又欲使海内學者皆得窺瑯嬛宛委之
 秘金匱石室之藏是以先後編纂諸書沾溉天下
 後世至醇且備今韻府一書讀前編者洋洋乎質
[000-5b]
 文並羙鉅細兼該已歎觀海者之難為水讀後編
 者復彬彬乎窮源泝流因端竟委不又如百川之
 朝宗於海乎益見古今之義理無窮簡帙之取資
 無盡也臣/等𦍒遇
 右文之朝親承
聖訓卿雲爛熳梧日雝喈文學侍從之彦孰不思編蒲
 緝栁展効涓塵而庸碌如臣/等猶得濡筆以紀
 文治之光昭實有厚幸焉
[000-6a]
 康熙五十九年秋七月大學士臣/王掞臣/王頊齡
 奉
㫖謹序