KR3j0166 古夫于亭雜錄-清-王士禛 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十
 古夫于亭雜録   雜家類三雜說之屬/
 提要
  臣/等謹案古夫于亭雜録五卷
  國朝王士禎撰士禎以康熈甲申罷刑部尚書
  里居乙酉續成香祖筆記之後復采綴聞見
  以成此書自序謂無凡例無次第故曰雜以
  所居漁子山有古夫于亭因以為名其中如
[000-1b]
  據西京襍記鈎弋夫人事以駁正史則誤採
  偽書據貴耳集以王安石為秦王廷美後身
  則輕信小説據詩元龜象齒之文謂韓非希
  見生象之語不足為信據易匪其彭之文謂
  竊比老彭彭當音旁訓為側據子華子證詩
  有美一人據示兒編解詩黽勉從事則附㑹
  經義以張為為南唐人以俞文豹為元人亦
  失於考核然如謂岳珂桯史之名出於李徳
[000-2a]
  裕辨劉表碑非蔡邕作辨貼黄古今不同辨
  劇談録元稹見李賀之妄辨丹鉛録載蘇軾
  詞之謬辨洪邁萬首絶句辨西溪叢話誤引
  田子春辨才調集誤題王之渙辨唐彦謙誤
  詠齊文恵太子宮人皆引據精核品題諸詩
  亦皆惬當而記董文驥論擬李白孟浩然詩
  記汪琬論新異字句不諱所短若預知其詩
  派流弊而防之者可謂至公之論異乎沾沾
[000-2b]
  自䕶者矣乾隆四十六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
古夫于亭雜録序
嵗晚長安殘雪初霽九衢泥深三尺蹇衛駕小車阻淖
不得前徘徊道左識蔣五靜山故居問緑楊紅杏之軒
已易他姓訪其子於街南頽坦敗簏昔之香盌酒彞縹
囊緗帙零落不可復覩獨大司㓂新城先生夫于亭雜
録鏤板插架蓬勃塵沙亟取歸補其殘缺使復完好因
憶疇昔辛未之冬偶和先生石帆亭諸詠吾鄉少宰羡
門彭公取粘齋壁先生一見擊賞明年春于慈仁海棠
[000-3b]
花下向諸先達稱余名無人知者葢余方年少自顧學
殖淺鄙青袍白苧偶踏軟紅又鮮有氣力者為之汲引
以故于名流鉅公未敢通一刺即有相識不過視為尋
常無聞之人而先生偶閲壁間詩輒念之不置先生之
扶奬後進其用心有大過人者矣先生沈神六籍貫穿
百家朝堂政事之暇時作經生咿唔心目所遇釐正蹖
駮或事恐失𫝊亟為表微積日累月薈成雜録五卷而
以己之精意别解寓焉夫神經怪牒支離汗漫間有嗜
[000-4a]
茄亦非公好至于捜討佚事排比義類徒供捃摭而中
無上下千古之識均毋足存先生于絙窻風雨明燈花
月或燕居孤坐或對客劇談意有所得筆之于書若不
經意者然而舉事詮理必歸至當由其平生浸滛卷帙
冰解的破故拂素含毫根柢深厚非掇拾補綴誇竒鬭
麗不堪尋味者比今先生天上騎箕靜山又玉樓超召
堂前舊燕故壘難尋此板流傳㡬為爨釜之燄盛衰今
昔僅一彈指頃不勝感愴云康熙辛丑十二月廿日海
[000-4b]
鹽俞兆晟