KR3j0003 子華子-周-程本 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十
 子華子    雜家類一雜學之屬/
 提要
  臣/等謹案子華子二卷舊本題晉人程本撰
  按程本之名見於家語子華子之名見於列
  子本非一人吕氏春秋引子華子者凡三見
  髙誘以為古體道人是秦以前原有子華子
  書然漢志已不著録則劉向時其書亡矣此
[000-1b]
  本出自宋南渡後始刋板于會稽晁公武以
  其多用字説指為元豐後舉子所作朱子以
  其出於越中指為王銍姚寛輩所託而又疑
  非二人所及周氏涉筆則據其神氣一篇指
  為黨禁未開之時不得志者所為今觀其書
  多采掇黄老之言而㕘以術數之説吕氏春
  秋貴生篇一條今在陽城渠胥問篇中知度
  篇一條今在虎會問篇中審為篇一條則故
[000-2a]
  佚不載以掩剽剟之迹頗巧于作偽然商𣙜
  治道大㫖皆不詭于聖賢其論黄帝鑄鼎一
  條以為古人之寓言足正方士之謬其論唐
  堯土階一條謂聖人不徒貴儉而貴有禮尤
  足砭墨家之偏其文雖稍涉漫衍而縱横博
  辯亦往往可喜殆能文之士發憤著書託其
  名于古人者觀篇末自叙世系以程出于趙
  睠睠不忘其宗屬其子勿有二心以事主則
[000-2b]
  明寓宋姓其殆熙寧紹聖之間宗子之忤時
  不仕者乎諸子之書偽本不一然此最有理
  致文彩辨其為贋則可以其贋而廢之則不
  可陳振孫謂其文不古而亦有可觀當出近
  世能言之流實為公論晁公武以謬誤淺陋
  譏之過矣乾隆四十二年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
子華子原序
䕶左都水使者光禄大夫臣向言所校讎中子華子書
凡二十有四篇以相校復重十有四篇定著十篇皆以
殺青書可繕寫子華子程氏名本字子華晉人也晉自
頃公失政政在六卿趙簡子始得志招徠賢儁之士為
其家臣子華子生於是時博學能通墳典丘索及故府
傳記之書性闓爽善持論不肯茍容於諸侯聚徒著書
自號程子名稱籍甚聞於諸侯孔子遇諸郯歎曰天下
[000-3b]
之賢士也簡子欲仕諸朝而不能致乃遣使者奉纁幣
聘以為爵執圭是時簡子殺竇犢及舜華孔子為作臨
河之操子華子亦逡巡不肯起簡子大怒將脅之以兵
子華子去而之齊齊景公不能用也子華子館於晏氏
更題其書曰子華子簡子卒襄子立子華子反於晉時
已老矣遂不復仕以卒今其書編離簡斷以是門人弟
子共相綴隨紀其所聞而無次叙非子故所著之書也
大抵子華子以道徳為指歸而經紀以仁義存誠養操
[000-4a]
不苟於售唯孔子然後知其賢齊大夫晏平仲與之為
乆要之交當時諸侯以勢相軋爭結怨連禍日以權譎
為事子華子之言如持水納石不相醻荅卒以不遇可
為酸鼻謹日録臣向昧死上
 
 
 
 
[000-4b]
 
 
 
 
 
 
 
 子華子原序