KR3g0045 太清神鑑-後周-王朴 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部七
 提要
 太清神鑑六卷  術數類五命書相書之/屬
  臣/等謹案太清神鑑六卷舊本題後周王朴
  撰乃専論相法之書也考朴事周世宗為樞
  密使世宗用兵所向克捷朴之籌畫為多歐
  陽修新五代史稱朴為人明白多材智非獨
  當世之務至於隂陽律法莫不通焉薛居正
[000-1b]
  舊五代史亦謂朴多所該綜星緯聲律莫不
  畢殫然皆不言其善於相法且此書前有自
  序稱離林屋洞下山三載徧搜古今集成此
  書考朴家世東平入仕中朝逰跡未嘗一至
  江左安得有隠居林屋山事其為依托無疑
  盖朴以精通術數知名故世所傳竒異詭怪
  之事往往皆歸之於朴如王銍黙記所載朴
  與周世宗微行中夜至五丈河旁見火輪小
[000-2a]
  兒知宋將代周其事絶誕妄不可信而小説
  家顧樂道之宜作此書者亦假朴名以行矣
  然其間所引各書篇目大都皆宋以前本其
  綜核數理剖晰義藴亦多微中疑亦出自宋
  人非後來術士之妄談也其書宋史藝文志
  不載諸家書目亦罕著録惟永樂大典頗散
  見其文雖間有缺脱而掇拾排比猶可得十之
  七八謹褒輯成編釐為六卷朴之名則削而
[000-2b]
  不題以袪其偽焉乾隆四十六年九月恭校
  上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
原序
至神無體妙萬物以為體至道無方鼓萬物以為用故
渾淪未判一氣湛然太極纔分三才備位是以隂陽無
私順萬物之理以生之天地無為輔萬物之性以成之
夫人生居天地之中雖禀五行之英為萬物之秀者其
形未兆其體未分即夙具其美惡藴其吉凶故其生也
天地豈容巧于其間哉莫非順其世循其理輔其自然
而已故夙積其善則賦其形美而福禄也素積其惡則
[000-3b]
流其質凶而處夭賤此其灼然可知其確然不易也是
以古之賢聖察其人則觀其形觀其形則知其性知其
性則盡知其心盡知其心則知其道觀形則善惡分識
性則吉凶顯著且伏羲日角黄帝龍顔舜目重瞳文王
四乳斯皆古之瑞相見之間降之聖人也其諸賢愚修
短猶之指掌㣲毫絲末豈得逃乎故相論形神之術自
此而興焉其來極多其論至冗許負袁天綱陶隱居李
淳風之後不可勝計然皆窮幽探𧷤得之至妙其或紊
[000-4a]
亂所說或異或同至使學者不能貫於一致余自穉嵗
潛心於此考古驗今無不徵效遂特離林屋洞下山三
載徧搜古今考之極𤣥者集成一家之書目之曰太清
神鑑以其至大至明形無不鑑至清至瑩象無不分然
未足奪天地賦形之機亦可盡人之性形耳謹序