KR3f0006 七政推步-明-貝琳 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部六
 七政推步    天文算法類一推歩之/屬
 提要
  臣/等謹案七政推步七卷明南京欽天監監
  副貝琳修輯即焦竑國史經籍志所載瑪沙
  伊赫原作馬沙亦/黒今改正之回囘厯也考明史厯志
  囘囘厯法乃西域黙徳訥原作黙狄/納今改正國王瑪
  哈穆特原作馬哈/麻今改正所作元時入中國而未行
[000-1b]
  洪武初得其書于元都十五年命翰林李翀
  吳伯宗同囘囘大師瑪沙伊赫等譯其書遂
  設回囘厯科𨽻欽天監而貝琳自跋又稱洪
  武十八年逺夷歸化獻土盤法預推六曜干
  犯名曰經緯度時厯官元統去土盤譯為漢
  算而書始行于中國與史所載頗不合按書
  中有西域歲前積年至洪武甲子嵗積若干
  算之語甲子為洪武十七年其時書已譯行
[000-2a]
  則琳之説非也其書首釋用數次日躔次月
  離次五星求法並太隂出入時刻凌化五星
  恒星度分末載日食月食算術餘皆立成表
  其法以隋開皇己未嵗為厯元不用閏月以
  白羊金牛等十二宫為不動之月以一至十
  二大小月為動月各有閠日所推交食之分
  寸晷刻雖亦時有出入而在西域術中視九
  執萬年二厯實為精宻梅文鼎勿菴厯算書
[000-2b]
  記曰囘囘厯刻于貝琳其布立成以太隂年
  而取距算以太陽年巧藏根數雖其子孫𨽻
  䑓官者弗能知然囘厯即西化之舊率㤗西
  本囘厯而加精耳亦公論也明一代皆與大
  統厯參用明史頗述其立法大畧然此為原
  書更稱詳晰惟其法本以土盤布算用本國
  之書明初譯漢之後傳習頗寡故無所校讎
  訛脱尤甚今以兩本互校著之于録用存術
[000-3a]
  家之一種而補明史所未備焉乾隆四十六
  年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/陸 費 墀