KR3e0046 急救仙方--闕名 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書  子部五
 提要
 急救仙方六卷  醫家類
  臣等謹案急救仙方六卷不著撰人名氏其
  書宋志及諸家書目均未著録惟焦竑國史
  經籍志載有救急仙方十一卷註云見道藏
  亦不言作者為誰考白雲霽道藏目録太元
  部惻字號中有急救仙方與永樂大典所載
[000-1b]
  合則焦氏誤倒其文為救急也痬醫自周禮
  即自為一科然傳習其術者多不能通古人
  之意是編於背瘡疔瘡眼科痔證四者所載
  證治尤詳盖作者所擅長在此中間如論背
  瘡條内所載蓮子蜂窠散走流注腎俞諸發
  名目猥衆乃能一一討論各詳其證之形狀
  與得病之因療治之法條分縷晰為自來痬
  科所未及其疔瘡門内所立追疔奪命湯一
[000-2a]
  方備詳加減之法學者茍能觸類旁通亦足
  以資博濟之用非精於是術者不能作也雖
  雜瘡證諸門稍有闕佚然綱要具存正不以
  不完為病矣乾隆四十六年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/陸 費 墀