KR2o0022 御批續資治通鑑綱目-明-商輅 (WYG)


[003-1a]
  成化御製原序
 朕惟天地綱常之道載諸經古今治亂之蹟備諸史
 自昔帝王以人文化成天下未始不資於經史焉我
 太宗文皇帝表章五經四書輯成大全綱常之道粲
 然復明後有作者不可尚已朕祇承丕緒潛心經訓
 服膺有年間閲歴代史書舛雜浩繁不可殫紀惟宋
 儒朱子因司馬氏資治通鑑著爲綱目權度精切筆
 削謹嚴自周威烈王至於五季治亂之蹟瞭然如指
[003-1b]
 諸掌蓋深有得於孔子春秋之心法者也展玩之餘
 因命儒臣重加校訂鋟梓頒行顧宋元二代之史迄
 無定夲雖有長編續編之作然采擇不精是非頗謬
 槩以朱子書法未能盡合乃申敕儒臣發秘閣之載
 籍參國史之夲文一遵朱子凡例編纂二史俾上接
 通鑑綱目共爲一書始於宋建隆庚申終於元至正
 丁未凡四百有八年總二十有七卷名曰續資治通
 鑑綱目而凡誅亂討逆内夏外夷扶天理而遏人欲
[003-2a]
 正名分以植綱常亦庻幾得朱子之意而可以羽翼
 乎聖經仍命梓行嘉惠天下於戯人不考古無以證
 今觀是編者足以鑒前代之是非知後來之得失而
 因以勸於為善懲於爲惡正道由是而明風俗以之
 而厚所謂以人文化成天下者有不在兹乎用述其
 槩冠於篇端以垂示無窮焉成化十二年十一月十
 五日