KR2m0030 明臣謚考-明-鮑應鼇 (WYG)


[004-1a]
 附刻臣諡類鈔後序
國朝用漢制帝諡皆稱孝又襲唐故以字繁為貴要不
離於天道文武間有惜孝字及武字者坤儀冠孝而聨
稱奉慈遜嫡而均字或益之過而青宮之號羡於諸王
或損之深而興宗之名幾於追廢意者禮時為大古人
所以貴闕疑也洪武諸王不避荒厲之屬獻陵訪落有
司奏賀銀之諡諭云與其惡諡孰若不諡惡諡之不行
自賀侍郎始也楊東里云儒臣之諡始於胡晃菴而丘
[004-1b]
瓊臺則云始於姚道衍然文節易名實肇於洪武戊寅
之歲則文臣之諡自王待制始也孝者行之首唐宋以
降君臣同媺皇朝二百年與者僅居其一焉則陳僉督
是也文以經緯為義非徒翰墨之工今詞林據而有之
亦非令甲攷之典制則魏南齋周恂如非經幄之産也
其在近世則何椒丘黄定軒非摛繪之章也亦有發身
詞林而不得文者以所重則劉求樂以私諱則陳安簡
之屬也有諡在百年之後者宋濳溪劉誠意也有在數
[004-2a]
十年之後者于節菴岳季方也有諡及其貤封之臣者
常鄂公也有倖獲而數罷者李湯隂也有褒錫而屢更
者曹萬鍾王泉坡之屬也有父子皆諡者鄒緝熈儀高
密周松露王千之倪靜存王介菴白南宮耿青厓許靈
寶林泉山孫一川有兄弟皆諡者彭可齋楊鏡川費湖
東許函谷也有諡同于名而不能易者金忠之為忠襄
林文俊之為文修也有姓諡皆同而不能易者馬行部
馬西𤣥之同為文簡王威寧王石岡之同為襄敏也兹
[004-2b]
數者或相沿之舊而習以成章或法守之移而主者未
覺或寵受之浮而求名不得或湮滅之後而欲蓋彌彰
故總叙其概著於篇末其或未知者有所俟焉