KR2e0015 咸淳遺事-宋-闕名 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書  史部五
 咸淳遺事    雜史類
 提要
  臣/等謹案咸淳遺事二卷不著撰人名氏宋
  藝文志不著録惟明文淵閣書目載有此書
  一冊核其詞意疑宋之故臣遺老為之也其
  書於尊崇錫命諸政典紀載頗詳並備録學
  士院所行制命之詞而朝廷大政乃多闕畧
[000-1b]
  不載或兵火之餘收僅存之案牘排比成編
  歟然其遺聞瑣記多史氏之所未備雖識小
  之流亦足以資考訂而明鑑戒也考度宗咸
  淳紀號盡於十年而永樂大典載是書自即
  位改元迄於八年而止尚缺其後二年不知
  何時散佚其文字亦多脱誤不盡可讀以宋
  代遺編頗存舊亊外問絶無𫝊本不可竟使
  之湮沒謹釐其文編為二卷備史籍之一種
[000-2a]
  焉乾隆四十六年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校官臣/陸 費 墀