KR2b0029 靖康要錄-宋-闕名 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部二
 靖康要錄    編年類
 提要
  臣/等謹案靖康要録十二卷不著撰人名氏
  陳振孫書錄解題曰靖康要録五卷不知作
  者記欽宗在儲時及靖康一年之事按日編
  次凡政事制度及詔誥之類皆詳載焉其與
  金國和戰諸事編載尤詳云云是振孫之時
[000-1b]
  已莫知出誰手矣今觀其書記事具有月日
  載文具有首尾决非草野之士不覩國史日
  厯者所能作書末一條稱髙宗為今上又所
  載秦檜事詞意左袒足徴為紹興時人之筆
  也其臣僚奏貶李綱事綱以忠直之資不主
  割地議和觸忤時宰是時耿南仲以欽宗舊
  學為相與綱不合擠之出師又減放兵馬令
  諸将不受節制幸其敗以快私心貶綱之奏
[000-2a]
  極其醜詆葢皆時宰之意而託為百寮同疏
  以示公論耳宋人雜史傳于今日者如熊克
  中興小紀李心傳建炎以來繫年要録之類
  大抵於南宋為詳其詳于北宋者惟李燾續
  資治通鑑長編而已然世所行長編率多佚
  缺今以永樂大典所載補之亦僅及哲宗而
  止徽宗之事遂以無徵徐夢莘三朝北盟㑹
  編起政和迄建炎雖較他書為詳悉而所錄
[000-2b]
  事跡章疏惟以有涉金人者為主餘則畧焉
  此書雖叙事少畧載文太繁而一時朝政具有
  端委多有史所不詳者即以補李燾長編亦
  無不可也乾隆四十六年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀