KR1j0019 說文繫傳-南唐-徐鍇 (SBCK)


[038-1a]
&KR0003文解字錯綜卷第三十八
   繫傳三十八
  文林郎守祕書省校書郎臣徐鍇撰
昔聖人之作書也觀𧰼於天而生文
觀變於隂陽而爲字幽賛於神明而
河出圖洛出書極數於萬物而秬粟
降測實於幽冥而&KR0017哭察於無聲著
[038-1b]
於無形曲而因之隨而模之一而縄
之所以窮髙逺而徹幽隱者也止戈
而爲武交脩而爲文武者救患於未
萌文者陶鈞於旣成其治之大乎君
子曰作書者其知後丗之患乎其聖
人之留神乎君子人者若能脩之善
人勉焉淫人聳焉故畫一以極其本
[038-2a]
加二以致其變屈曲究竟以盡其意
孳而𦙍之以窮其機故萬物舛形剛
柔分情隆弛其德更貿其迹一著於
筆如置金石刻於彛器罔敢或二故
定天下之紏紛成萬物之精華者莫
大於書非天下之至精其孰能作之
逝者没也來者進也没則瀎減進則
[038-2b]
過溢往者著之來者平之追往而迎
來立中而定之以爲萬丗法非天下
之至正其孰能作之民心不齊丗變
風移夸而自巧以誣國寳器不中法
謂之悖道故立匚音/方以爲器正矩以
爲工人君&KR0002能察之大化得焉萬民
一焉非天下之大智其孰能作之是
[038-3a]
以君子所樂而玩者文之質也所取而
馮者字之意也以行事者取其義以作
器者尚其規故曰皿蟲爲蠱反正爲乏
非天下之至神其孰能作之其稱名也
小其取義也大其著於人也深精則簡
麤則繁故人獸異也精者𧰼而麤者譬
故日月丘陵殊也古者聖人之心在於
[038-3b]
書乎故著而行之是以古之王者立中
而天下治正家而天下定南靣而治垂
衣裳而已矣蓋著於王王字/也天無私覆地
無私載日月無私照人君法之故背私
而爲公蓋著於公背也/私也王者之道廣覆
兼愛無適也無莫也蓋著於衣衣下覆二/人之𧰼
爲上者正身以出令蓋著於君古文君爲/今文尹
[038-4a]
口尹/正也爲下者鞠躬以事其上蓋著於臣曲/身
之/狀君子居於正故能乆蓋著之立天不能
獨運地以佐之君不能獨治臣以佐之
交修可否以成其德故令出而不擁蓋
著於行兩彳/相佐佑殺者所以立法也故務於去
惡去惡而善行矣蓋著於刑刑從井/井法也
者制器有𧰼成𧰼有矩蓋著於工古者
[038-4b]
&KR0017神而逺之人不易物惟德繄物故
神不享其珎而享其德無法則煩煩則
黷黷則無福蓋著於巫從工/工法也古者制
民畢力於田蓋著於男其有德則爲
官長正車服衣冠而臨之蓋著於夫
古之制以其所有易其所無交易而退
各得其所區而别之交而不争蓋著於
[038-5a]
市從丩几乙及也/丩其中分界也唯口出好興戎
尚口乃窮是以古之君子信心而後
行故令行而不逆隱括而後語故語
出而逺應喋喋之辭君子愼之蓋著
於言言從口䇂/䇂愆字天得一以成地得一
以寧故天地之動貞夫一者也古之
君子得一善則拳拳服膺而不捨書
[038-5b]
曰安汝止得一而止之大中之道也
蓋著於正正者直也古之君子一其心
而事君夫子曰一以貫之三代之所
以直道而行也蓋著於德與悳/字同古之
君子則天以臨民剛以經之柔以緯
之陽以繩之隂以繟之寛以濟之猛
以紏之故文武之道一弛而一張文
[038-6a]
陽而武隂蓋著之明明從日從月/隂陽之𧰼也
&KR0003文解字錯綜卷第三十八
[038-6b]