KR1e0115 春秋識小錄-清-程廷祚 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   經部五
 春秋識小録   春秋類
 提要
  臣/等謹案春秋識小録九卷
  國朝程廷祚撰廷祚字啓生上元人嘗舉博學
  鴻詞又舉經學著述頗多是書凡春秋職官
  考略三卷春秋地名辨異三卷左傳人名辨
  異三卷其考職官首為數國共有之官次為
[000-1b]
  一國自有之官皆分别排纂凡與周禮異同
  者一根據註疏為之辨證頗為精核末為晉
  軍政始末表序晉軍八變之制而詳列其將
  佐之名又以御戎戎右附表於後亦皆整宻惟
  署諸國而獨詳晉則未知其例云何也其考
  地名首為地同而名異次為地異而名同末
  為晉書地理志證今以杜預註左傳皆用晉
  代地名故也其辨人名自一人二名以逮一
[000-2a]
  人八名者皆彚列而分註之大致與春秋名
  號歸一圖互相出入而較為簡明雖似與經
  義無闗然讀經讀傳者往往因官名地名人
  名之舛異於當日之事蹟不能融㑹貫通因
  於聖人之褒貶不能推求詳盡如胡安國之
  誤執季孫横生異論者葢有之矣則廷祚是
  書固讀春秋家所當知也乾隆四十五年三
  月恭校上
[000-2b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀