KR1e0096 左傳杜解補正-清-顧炎武 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書    經部五
 左傳杜解補正    春秋類
 提要
  臣/等謹按左傳杜解補正三卷
  國朝顧炎武撰炎武一名絳字寜人崑山人博
  極羣書精於考證
  國初稱學有根柢者以炎武為最李光地嘗為
  作小傳今載榕村集中是書以杜預左傳集
[000-1b]
  解時有缺失而賈逵服䖍之注樂遜之春秋
  序義今又不傳於是博稽載籍作為此書至
  邵寳左觽等書茍有合者亦皆采輯若室如
  懸罄取諸國語肉謂之羮取諸爾雅車之有
  輔取諸吕覧田禄其子取諸楚詞千畆原之
  在晉州取諸鄭康成祏為廟主取諸説文石
  四為鼓取諸王肅家語注祝其之為萊蕪取
  之水經注凡此之類皆有根據其他推求文
[000-2a]
  義研究詁訓亦多得左氏之意昔隋劉炫作
  杜解規過其書不𫝊惟散見孔頴達正義中
  然孔疏之例務主一家故凡炫所規皆遭排
  斥一字一句無不劉曲而杜直未協至公炎
  武甚重杜解而又能彌縫其闕失可謂掃除
  門户能持是非之平矣近時惠棟作左傳補
  註糾正此書尨凉一條大司馬固一條文馬
  百駟一條使封人慮事一條遇艮之八一條
[000-2b]
  豆區釡鍾一條然其中文馬之説究以炎武
  為是棟又摘其引古春秋左氏説但舉漢書
  五行志之名又摘其禮為鄰國闕一條用服
  䖍之説而不著所自案徵引佚書當以所載
  之書為據棟引世本不標史記注引京相璠
  土地名不標水經注正體例之疎未可反譏
  炎武至服䖍一條當由偶忘出典棟註昭公
  二十九年賦晉國一鼓鐵證以王肅家語注
[000-3a]
  亦明馮時可之説未標時可之名也是固不
  以掠美論矣乾隆四十九年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀