Kanseki Repository Catalog (26 種)

KR2o 史評類
KR2o0001 史通-唐-劉知幾
KR2o0002 史通通釋-清-浦起龍
KR2o0003 唐鑑-宋-范祖禹
KR2o0004 唐史論斷-宋-孫甫
KR2o0005 唐書直筆-宋-呂夏卿
KR2o0006 通鑑問疑-宋-劉羲仲
KR2o0007 三國雜事-宋-唐庚
KR2o0008 經幄管見-宋-曹彥約
KR2o0009 涉史隨筆-宋-葛洪
KR2o0010 六朝通鑑博議-宋-李燾
KR2o0011 宋大事記講義-宋-呂中
KR2o0012 兩漢筆記-宋-錢時
KR2o0013 舊聞證誤-宋-李心傳
KR2o0014 通鑑答問-宋-王應麟
KR2o0015 歷代名賢確論-宋-闕名
KR2o0016 歷代通略-元-陳櫟
KR2o0017 十七史纂古今通要-元-胡一桂
KR2o0018 學史-明-邵寶
KR2o0019 史糾-明-朱明鎬
KR2o0020 御批資治通鑑綱目-宋-朱熹
KR2o0021 御批資治通鑑綱目前編-元-金履祥
KR2o0022 御批續資治通鑑綱目-明-商輅
KR2o0023 評鑑闡要-清-高宗弘曆
KR2o0024 欽定古今儲貳金鑑-清-高宗弘曆
KR2o0025 文史通義-清-章學誠