Kanseki Repository Catalog (24 種)

KR2i 載記類
KR2i0001 吳越春秋-漢-趙燁
KR2i0002 越絕書-漢-袁康
KR2i0003 華陽國志-晉-常璩
KR2i0004 鄴中記-晉-陸翽
KR2i0005 十六國春秋-北魏-崔鴻
KR2i0006 別本十六國春秋-北魏-崔鴻
KR2i0007 蠻書-唐-樊綽
KR2i0008 釣磯立談-宋-闕名
KR2i0009 江南野史-宋-龍袞
KR2i0010 江南別錄-宋-陳彭年
KR2i0011 江表志-宋-鄭文寶
KR2i0012 江南餘載-宋-闕名
KR2i0013 三楚新錄-宋-周羽翀
KR2i0014 錦里耆舊傳-宋-句延慶
KR2i0015 五國故事-宋-闕名
KR2i0016 蜀檮杌-宋-張唐英
KR2i0017 馬氏南唐書-宋-馬令
KR2i0018 陸氏南唐書-宋-陸游
KR2i0019 吳越備史-宋-錢儼
KR2i0020 安南志略-元-黎崱
KR2i0021 十國春秋-清-吳任臣
KR2i0022 朝鮮史略-明-闕名
KR2i0023 越史略--闕名