KR6l0007 阿毘達磨品類足論-唐-尊者世友 (T@SHENG)《阿毘達磨品類足論》卷第十一


尊者世友造
三藏法師玄奘奉 詔譯


辯千問品第七之二此四證淨,幾所造色非有對色等者,一是所
造色非有對色,三非所造色非有對色。幾難
見故甚深等者,一切難見故甚深,甚深故難
見。幾善非善為因等者,一切是善亦善為因。
幾不善非不善為因等者,一切非不善非不
善為因。幾無記非無記為因等者,一切非無
記非無記為因。幾因幾非有因等者,一切是
因緣亦有因。幾等無間非等無間緣等者,一
非等無間非等無間緣,三應分別,謂佛證淨
或是等無間非等無間緣、或是等無間亦等
無間緣、或非等無間非等無間緣。云何是等
無間非等無間緣?謂未來現前正起佛證淨。
云何是等無間亦等無間緣?謂過去現在佛
證淨。云何非等無間非等無間緣?謂除未來
現前正起佛證淨,諸餘未來佛證淨。法、僧證
淨亦爾。幾所緣緣非有所緣等者,一是所緣緣
非有所緣,三是所緣緣亦有所緣。幾增上緣
非有增上等者,一切是增上緣,亦有增上。幾
暴流非順暴流等者,一切非暴流非順暴流。


四沙門果者,謂預流果、一來果、不還果、阿羅
漢果。此四沙門果,幾有色等者,一切應分別,
謂沙門果所攝身語業是有色,餘皆無色。幾
有見等者,一切是無見。幾有對等者,一切是
[011-0735c]
無對。幾有漏等者,一切是無漏。幾有為等者,
一切應分別,謂預流果或有為、或無為。云何
有為?謂預流果所攝五蘊。云何無為?謂預流
果所攝擇滅。一來、不還、阿羅漢果亦爾。幾有
異熟等者,一切無異熟。幾是緣生等者,一切
應分別,謂有為沙門果是緣生是因生是世
攝,若無為沙門果非緣生非因生非世攝。幾
色攝等者,一切應分別,謂沙門果所攝身語
業是色攝,餘皆是名攝。幾內處攝等者,一切
應分別,謂沙門果所攝心意識是內處攝,餘
皆是外處攝。幾智遍知所遍知等者,一切是
智遍知所遍知。


此四沙門果,幾斷遍知所遍知等者,一切非
斷遍知所遍知。幾應斷等者,一切不應斷。幾
應修等者,一切應分別,謂有為沙門果是應
修,若無為沙門果不應修。幾染污等者,一切
不染污。幾果非有果等者,一切應分別,謂有
為沙門果是果亦有果,若無為沙門果是果
非有果。幾有執受等者,一切無執受。幾大種
所造等者,一切應分別,謂沙門果所攝身語
業是大種所造,餘皆非大種所造。幾有上等
者,一切應分別,謂有為沙門果是有上,若無
為沙門果是無上。幾是有等者,一切非有。幾
因相應等者,一切應分別,謂沙門果所攝身
語業、心不相應行及擇滅因不相應,餘皆因
相應。


此四沙門果,與六善處相攝者,六善處少分
攝四沙門果,四沙門果亦攝六善處少分。與
五不善處相攝者,互不相攝。與七無記處相
[011-0736a]
攝者,互不相攝。與三漏處相攝者,互不相攝。
與五有漏處相攝者,互不相攝。與八無漏處
相攝者,八六無漏處少分攝四沙門果,四沙
門果亦攝八六無漏處少分。幾過去等者,一
切應分別,謂有為沙門果或過去或未來或
現在,若無為沙門果非過去非未來非現在。
幾善等者,一切是善。幾欲界繫等者,一切是
不繫。幾學等者,一切應分別,謂預流果或學、
或非學非無學。云何學?謂有為預流果。云何
非學非無學?謂無為預流果。一來、不還果亦
爾。阿羅漢果,或無學、或非學非無學。云何無
學?謂有為阿羅漢果。云何非學非無學?謂無
為阿羅漢果。


此四沙門果,幾見所斷等者,一切非所斷。幾
非心等者,一切應分別,謂沙門果所攝身語
業、心不相應行及擇滅,非心非心所非心相
應;若受蘊想蘊及相應行蘊,是心所與心相
應;若心意識,唯是心。幾隨心轉非受相應等
者,一切應分別,謂預流果有四句。或隨心轉
非受相應,謂預流果所攝身語業及隨心轉
心不相應行,并受或受相應非隨心轉,謂預
流果所攝心意識。或隨心轉亦受相應,謂預
流果攝想蘊及相應行蘊。或非隨心轉非受
相應,謂除預流果攝隨心轉心不相應行,諸
餘預流果攝心不相應行及擇滅。一來、不還、
阿羅漢果亦爾。幾隨心轉非想行相應等者,
一切應分別,謂除自性,如受應知。幾隨尋轉
非伺相應等者,一切應分別,謂預流果有四
句。或隨尋轉非伺相應,謂預流果所攝身語
[011-0736b]
業,及隨尋轉心不相應行,并伺。或伺相應非
隨尋轉,謂預流果所攝尋。或隨尋轉亦伺相
應,謂預流果所攝尋伺相應心心所法。或非
隨尋轉非伺相應,謂除預流果所攝隨尋轉
心不相應行,諸餘預流果所攝心不相應行及
擇滅。一來果亦爾。不還果有四句。或隨尋轉
非伺相應,謂不還果所攝隨尋轉身語業,及
隨尋轉心不相應行,并尋相應伺。或伺相應
非隨尋轉,謂不還果所攝尋,及尋不相應伺
相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應,謂不還
果所攝尋伺相應心心所法。或非隨尋轉非
伺相應,謂除不還果所攝隨尋轉身語業、心
不相應行,諸餘不還果所攝身語業、心不相
應行及不還果所攝尋不相應伺,若無尋無
伺心心所法并擇滅。阿羅漢果亦爾。幾見非
見處等者,一切應分別,謂預流果所攝慧是
見非見處,餘皆非見非見處。一來、不還果亦
爾。阿羅漢果所攝盡無生智所不攝慧是見
非見處,餘皆非見非見處。幾有身見為因非
有身見因等者,一切非有身見為因非有身
見因。幾業非業異熟等者,一切應分別,謂沙
門果所攝身語業及思是業非業異熟,餘皆
非業非業異熟。幾業非隨業轉等者,一切應
分別。謂預流果有四句。或業非隨業轉,謂預
流果所攝思。或隨業轉非業,謂預流果所攝
受想識蘊,及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦
隨業轉,謂預流果所攝身語業。或非業非隨
業轉,謂除預流果所攝隨業轉心不相應行,
諸餘預流果所攝心不相應行及擇滅。一來、
[011-0736c]
不還、阿羅漢果亦爾。幾所造色非有見色等
者,一切應分別,謂沙門果所攝身語業是所
造色非有見色,餘皆非所造色非有見色。


此四沙門果,幾所造色非有對色等者,一切
應分別,謂沙門果所攝身語業是所造色非
有對色,餘皆非所造色非有對色。幾難見故
甚深等者,一切難見故甚深,甚深故難見。幾
善非善為因等者,一切應分別,謂有為沙門
果是善亦善為因,若無為沙門果是善非善
為因。幾不善非不善為因等者,一切非不善
非不善為因。幾無記非無記為因等者,一切
非無記非無記為因。幾因緣非有因等者,一
切應分別,若有為沙門果是因緣亦有因,若
無為沙門果非因緣非有因。幾等無間非等
無間緣等者,一切應分別,謂沙門果或是等
無間非等無間緣、或是等無間亦等無間緣、
或非等無間非等無間緣。是等無間非等無
間緣者,謂未來現前正起沙門果所攝心心
所法。是等無間亦等無間緣者,謂過去現在
沙門果所攝心心所法。非等無間非等無間
緣者,謂除未來現前正起沙門果所攝心心
所法,諸餘未來沙門果所攝心心所法,及身
語業心不相應行并擇滅。幾所緣緣非有所
緣等者,一切應分別,謂沙門所攝身語業心
不相應行及擇滅是所緣緣非有所緣,餘皆
是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等
者,一切應分別,謂有為沙門果是增上緣亦
有增上,若無為沙門果是增上緣非有增上。
幾暴流非順暴流等者,一切非暴流非順暴
[011-0737a]
流。


四通行者,謂有苦遲通行、有苦速通行、有樂
遲通行、有樂速通行。此四通行,幾有色等者,
一切應分別,謂通行所攝身語業是有色,餘
皆是無色。幾有見等者,一切是無見。幾有對
等者,一切是無對。幾有漏等者,一切是無漏。
幾有為等者,一切是有為。幾有異熟等者,一
切無異熟。幾是緣生等者,一切是緣生是因
生是世攝。幾色攝等者,一切應分別,謂通行
所攝身語業是色攝,餘皆是名攝。幾內處攝
等者,一切應分別,謂通行所攝心意識內處
攝,餘皆外處攝。幾智遍知所遍知等者,一切
是智遍知所遍知。


此四通行,幾斷遍知所遍知等者,一切非斷
遍知所遍知。幾應斷等者,一切不應斷。幾應
修等者,一切是應修。幾染污等者,一切不
染污。幾果非有果等者,一切是果亦有果。幾
有執受等者,一切無執受。幾大種所造等者,
一切應分別,謂通行所攝身語業是大種所
造,餘皆非大種所造。幾有上等者,一切是有
上。幾是有等者,一切非有。幾因相應等者,一
切應分別,謂通行所攝身語業、心不相應行
因不相應,餘皆因相應。


此四通行,與六善處相攝者,五善處少分攝四
通行,四通行亦攝五善處少分。與五不善處
相攝者,互不相攝。與七無記處相攝者,互不
相攝。與三漏處相攝者,互不相攝。與五有漏
處相攝者,互不相攝。與八無漏處相攝者,五
無漏處攝四通行,四通行亦攝五無漏處。幾
[011-0737b]
過去等者,一切或過去或未來或現在。幾善等
者,一切是善。幾欲界繫等者,一切是不繫。幾
學等者,一切應分別,謂四通行或學、或無學。
云何學?謂學五蘊。云何無學?謂無學五蘊。


此四通行,幾見所斷等者,一切非所斷。幾非
心等者,一切應分別,謂通行所攝身語業、心
不相應行,非心非心所非心相應;若受蘊想
蘊相應行蘊,是心所與心相應;若心意識,唯
是心。幾隨心轉非受相應等者,一切應分別,
謂諸通行各有四句。或隨心轉非受相應,謂
通行所攝身語業,及隨心轉心不相應行并
受。或受相應非隨心轉,謂通行所攝心意識。
或隨心轉亦受相應,謂通行所攝想蘊及相
應行蘊。或非隨心轉非受相應,謂除通行所
攝隨心轉心不相應行,諸除通行所攝心不
相應行。幾隨心轉非想行相應等者,一切應
分別,謂除其自性,如受應知。幾隨尋轉非伺
相應等者,一切應分別,謂苦遲通行有四句。
或隨尋轉非伺相應,謂苦遲通行所攝隨尋
轉身語業心不相應行,及尋相應伺。或伺相
應非隨尋轉,謂苦遲通行所攝尋,及尋不相
應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相應,謂
苦遲通行所攝尋伺相應心心所法。或非隨
尋轉非伺相應,謂除苦遲通行所攝隨尋轉
身語業心不相應行,諸餘苦遲通行所攝身
語業心不相應行,及尋不相應伺,并無尋無
伺心心所法。苦速通行亦爾。樂遲通行亦有
四句。或隨尋轉非伺相應,謂樂遲通行所攝
隨尋轉身語業心不相應行及伺。或伺相應
[011-0737c]
非隨尋轉,謂樂遲通行所攝尋。或隨尋轉亦
伺相應,謂樂遲通行所攝尋伺相應心心所
法。或非隨尋轉非伺相應,謂除樂遲通行所
攝隨尋轉身語業心不相應行,諸餘樂遲通
行所攝身語業心不相應行,及無尋無伺心
心所法。樂速通行亦爾。幾見非見處等者,一
切應分別,謂通行所攝盡無生智所不攝慧
是見非見處,餘皆非見非見處。幾有身見為
因非有身見因等者,一切非有身見為因非
有身見因。幾業非業異熟等者,一切應分別,
謂通行所攝身語業及思是業非業異熟,餘
皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者,一切
應分別,謂諸通行各有四句。或業非隨業轉,
謂通行所攝思。或隨業轉非業,謂通行所攝
受想識蘊,及思所不攝隨業轉行蘊。或業亦
隨業轉,謂通行所攝身語業。或非業非隨業
轉,謂除通行所攝隨業轉心不相應行,諸餘
通行所攝心不相應行。幾所造色非有見色
等者,一切應分別,謂通行所攝身語業是所
造色非有見色,餘皆非所造色非有見色。


此四通行,幾所造色非有對色等者,一切應
分別,謂通行所攝身語業是所造色非有對
色,餘皆非所造色非有對色。幾難見甚深等
者,一切難見故甚深,甚深故難見。幾善非善
為因等者,一切是善亦善為因。幾不善非不
善為因等者,一切非不善非不善為因。幾無
記非無記為因等者,一切非無記非無記為
因。幾因緣非有因等者,一切是因緣亦有因。
幾等無間非等無間緣等者,一切應分別,謂
[011-0738a]
諸通行,或是等無間非等無間緣、或是等無
間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。是
等無間非等無間緣者,謂未來現前正起通
行所攝心心所法。是等無間亦等無間緣者,
謂過去現在通行所攝心心所法。非等無間
非等無間緣者,謂除未來現前正起通行所
攝心心所法,諸餘未來通行所攝心心所法,
及通行所攝身語業心不相應行。幾所緣緣
非有所緣等者,一切應分別,謂通行所攝身
語業心不相應行是所緣緣非有所緣,餘皆
是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上等
者,一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順暴
流等者,一切非暴流非順暴流。


四聖種者,謂隨所得衣喜足聖種、隨所得食
喜足聖種、隨所得臥具喜足聖種、樂斷樂修
聖種。此四聖種,幾有色等者,一切應分別,謂
聖種所攝身語業是有色,餘皆是無色。幾有
見等者,一切是無見。幾有對等者,一切是無
對。幾有漏等者,一切應分別,謂諸聖種或有
漏、或無漏。云何有漏?謂聖種所攝有漏五蘊。
云何無漏?謂無漏五蘊。幾有為等者,一切是
有為。幾有異熱等者,一切應分別,謂諸聖種
若有漏有異熟,若無漏無異熟。幾是緣生等
者,一切是絲生是因生是世攝。幾色攝等者,
一切應分別,謂聖種所攝身語業是色攝,餘
皆是名攝。幾內處攝等者,一切應分別,謂聖
種所攝心意識內處攝,餘皆外處攝。幾智遍
知所遍知等者,一切是智遍知所遍知。此四
聖種,幾斷遍知所遍知等者,一切應分別,謂
[011-0738b]
諸聖種,若有漏是斷遍知所遍知、若無漏非
斷遍知所遍知。幾應斷等者,一切應分別,謂
諸聖種,若有漏是應斷、若無漏不應斷。幾應
修等者,一切是應修。幾染污等者,一切不染
污。幾果非有果等者,一切是果亦有果。幾
有執受等者,一切無執受。幾大種所造等
者,一切應分別,謂聖種所攝身語業是大種
所造,餘皆非大種所造。幾有上等者,一切是
有上。幾是有等者,一切應分別,謂諸聖種,若
有漏是有,若無漏非有。幾因相應等者,一切
應分別,謂聖種所攝身語業、心不相應行因
不相應,餘皆因相應。


此四聖種,與六善處相攝者,五善處少分攝
四聖種,四聖種亦攝五善處少分。與五不善
處相攝者,互不相攝。與七無記處相攝者,互
不相攝。與三漏處相攝者,互不相攝。與五有
漏處相攝者,應作四句。或有漏處非聖種,謂
聖種所不攝有漏五蘊。或聖種非有漏處,謂
無漏四聖種。或有漏處亦聖種,謂有漏四
聖種。或非有漏處非聖種,謂虛空及二滅。與
八無漏處相攝者,應作四句。或無漏處非聖
種,謂虛空及二滅。或聖種非無漏處,謂有漏
四聖種。或無漏處亦聖種,謂無漏四聖種。或
非無漏處非聖種,謂聖種所不攝有漏五蘊。
幾過去等者,一切或過去或未來或現在。幾
善等者,一切是善。幾欲界繫等者,一切應分
別,謂諸聖種,或欲界繫、或色界繫、或無色界
繫、或不繫。云何欲界繫?謂聖種所攝欲界五
蘊。云何色界繫?謂聖種所攝色界五蘊。云何
[011-0738c]
無色界繫?謂聖種所攝無色界四蘊。云何不
繫?謂無漏五蘊。幾學等者,一切應分別,謂諸
聖種,或學、或無學、或非學非無學。云何學?謂
學五蘊。云何無學?謂無學五蘊。云何非學非
無學?謂聖種所攝有漏五蘊。


此四聖種,幾見所斷等者,一切應分別,謂諸
聖種,若有漏修所斷、若無漏非所斷。幾非心
等者,一切應分別,謂聖種所攝身語業、心不
相應行,非心非心所非心相應;聖種所攝受
蘊想蘊相應行蘊,是心所與心相應;聖種所
攝心意識,唯是心。幾隨心轉非受相應等者,
一切應分別,謂諸聖種各有四句。或隨心轉
非受相應,謂聖種所攝隨心轉身語業心不
相應行及受。或受相應非隨心轉,謂聖種所
攝心意識。或隨心轉亦受相應,謂聖種所攝
想蘊,及相應行蘊。或非隨心轉非受相應,謂
除聖種所攝身語業心不相應行,諸餘聖種所
攝身語業心不相應行。幾隨心轉非想行相
應等者,一切應分別,謂除其自性,如受應知。
幾隨尋轉非伺相應等者,一切應分別,謂諸
聖種各有四句。或隨尋轉非伺相應,謂聖種
所攝隨尋轉身語業心不相應行,及尋相應
伺。或伺相應非隨尋轉,謂聖種所攝尋,及尋
不相應伺相應心心所法。或隨尋轉亦伺相
應,謂聖種所攝尋伺相應心心所法。或非隨
尋轉非伺相應,謂除聖種所攝隨尋轉身語
業心不相應行,諸餘聖種所攝身語業心不
相應行,及尋不相應伺,并無尋無伺心心所
法。幾見非見處等者,一切應分別,謂諸聖種
[011-0739a]
各有四句。或見非見處,謂盡無生智所不攝
無漏慧。或見處非見,謂見所不攝有漏四聖
種。或見亦見處,謂聖種所攝世間正見。或非
見非見處,謂見所不攝無漏四聖種。幾有身
見為因非有身見因等者,一切非有身見為
因非有身見因。幾業非業異熟等者,一切應
分別,謂聖種所攝身語業及思是業非業異
熟,餘皆非業非業異熟。幾業非隨業轉等者,
一切應分別,謂諸聖種各有四句。或業非隨
業轉,謂除聖種所攝隨業轉身語業,諸餘聖
種所攝身語業及思。或隨業轉非業,謂聖種
所攝受想識蘊,及思所不攝隨業轉行蘊。或
業亦隨業轉,謂聖種所攝隨業轉身語業。或
非業非隨業轉,謂除聖種所攝隨業轉心不
相應行,諸餘聖種所攝心不相應行。幾所造
色非有見色等者,一切應分別謂聖種所攝
身語業是所造色非有見色,餘皆非所造色
非有見色。


此四聖種,幾所造色非有對色等者,一切應
分別,謂聖種所攝身語業是所造色非有對
色,餘皆非所造色非有對色。幾難見故甚深
等者,一切難見故甚深,甚深故難見。幾善
非善為因等者,一切是善亦善為因。幾不善
非不善為因等者,一切非不善非不善為因。
幾無記非無記為因等者,一切非無記非無記
為因。幾因緣非有因等者,一切是因緣亦有
因。幾等無間非等無間緣等者,一切應分別,
謂諸聖種,或是等無間非等無間緣、或是等
無間亦等無間緣、或非等無間非等無間緣。
[011-0739b]
是等無間非等無間緣者,謂未來現前正起
聖種所攝心心所法。是等無間亦等無間緣
者,謂過去現在聖種所攝心心所法。非等無
間非等無間緣者,謂除未來現前正起聖種
所攝心心所法,諸餘未來聖種所攝心心所
法,及聖種所攝身語業心不相應行。幾所緣
緣非有所緣等者,一切應分別,謂聖種所攝
身語業心不相應行是所緣緣非有所緣,餘
皆是所緣緣亦有所緣。幾增上緣非有增上
等者,一切是增上緣亦有增上。幾暴流非順
暴流等者,一切應分別,謂諸聖種,若有漏是
順暴流非暴流,若無漏非暴流非順暴流。如
四聖種,四正斷、四神足亦爾。


四念住者,謂身念住、受念住、心念住、法念住。
身念住云何?謂緣身善有漏無漏慧。受念住
云何?謂緣受善有漏無漏慧。心念住云何?謂
緣心善有漏無漏慧。法念住云何?謂緣法善
有漏無漏慧。此四念住,幾有色等者,一切無
色。幾有見等者,一切無見。幾有對等者,一切
無對。幾有漏等者,一切應分別,諸緣身慧
或有漏、或無漏。云何有漏?謂有漏作意相應
緣身慧。云何無漏?謂無漏作意相應緣身慧。
緣受、心、法慧亦爾。幾有為等者,一切有為。幾
有異熟等者,一切應分別,謂諸念住若有漏
有異熟,若無漏無異熟。幾是緣生等者,一切
是緣生是因生是世攝。幾色攝等者,一切是
名攝。幾內處攝等者,一切外處攝。幾智遍知
所遍知等者,一切是智遍知所遍知。
《說一切有部品類足論》卷第十一
[011-0739c]