KR5c0140 通玄真經(一)-唐-徐靈府 (YP-C)


[10nueji-06-0072a]
  
上禮
老子曰上古眞人玄古之君也呼吸陰陽而羣生莫不仰其德以和
順當此之時領理隱宻自成純樸純樸未散而萬物大優內韜明德
外和萬物天下無事各乃遂其性無相侵害故並優遊也及世之衰也至伏羲氏昧昧懋懋

皆欲離其童蒙之心而覺悟乎天地之間其德煩而不一時始畫八
卦以通神明以類萬情結繩以爲綱罟以畋以漁離蒙覺悟其君於天下漸失其本德煩不一比玄古之時以爲衰世也

至神農黃帝覈領天下紀綱四時和調陰陽於是萬民莫不竦
身而思戴聽而視故治而不和伏羲作耒耜以教民播種黃帝造軒冕之服覈領謂陰陽壅沈
而通之逆氣戾物絶而止之造書契建律曆紀四時和五行恐失其所使萬物皆竦身莫不注其耳目聽視德化以嚴其上故
言不和也下至夏殷之世嗜欲達於物聰明誘於外性命失其眞至夏
[10nueji-06-0072b]
殷興嗜欲則誘於物外眩聰明則內失其眞施及周室澆醇散樸離道以爲僞險德

以爲行智巧萌生狙學以擬聖華誣以脇眾琢飾詩書以賈名
譽各欲以行其智僞以容於世而失大宗之本故世有喪性命
漸所由來久矣至於周室道德全喪澆漓彌甚以僞險爲道以華巧爲賢顯道矜德賈名求譽以失大宗
時之衰薄從羲軒已來數千載故云久矣非周室頓爾也是故至人之學也欲以反性於無

游心於虛世俗之學擢德攓性內愁五藏暴行越知以譊乃巧切喧
呼也名聲於世此至人所不爲也擢德自見也攓性絶生也若夫

至人定乎死生之意通乎榮辱之理舉世譽之而不益勸舉世
非之而不加沮得至道之要也至人者無代不有但稀爾萬中有一爲多也至人之學反性於
華僞之場沐神於虛靜之域不矜其德不伐其才死生無變於己利害不經於心今之學者怫性命以求達走聲譽以高名遂
[10nueji-06-0073a]
使姦衰競起忠正伏匿欲求世之治欲求身之安不可得之也

老子曰古者被髮而無卷領以王天下其德生而不殺與而不
奪天下非其服同懷其德當此之時陰陽和平萬物蕃息飛鳥
之巢可俯而探也走獸可係而從也玄古之君不冠不櫛被髮而卷以王天下而安其生
不奪其利故四時和萬物理是以巢鳥探之而不驚走獸係之而不懼德之至也及其衰也鳥獸蟲蛇

皆爲民害故鑄鐵鍛刃以禦其難故民迫其難則求其便因其
患則操其備各以其智去其所害就其所利常故不可循器械
不可因故先王之法度有變易者也故曰名可名非常名也世之
衰物不淳一各生異情遞相殘害智詐相欺制器械而爲備去其害就其利故先王變法非有常也故法無常名也五帝

異道而德覆天下三王殊事而名後世因時而變者也譬猶師
[10nueji-06-0073b]
曠之調五音也所推移上下無常尺寸以度而靡不中者故通
於樂之情者能作音有本主於中五帝三王不同法度猶師曠之調五音道樂之情知音之
主夫五音以宮爲主萬姓以君爲主無主於中卽亂故立主以一之也而知規矩鈎繩之所用者

能治人故先王之制不宜卽廢之末世之事善卽著之故聖人
之制禮樂者而不制於禮樂制物者不制於物制法者不制於
制禮非禮乖於道也制樂而樂失其和也物制於物尚可也法制非法逾其政也故曰道可道非常
道也
老子曰昔者之聖王仰取象於天俯取度於地中取法於人調
陰陽之氣和四時之節察陵陸水澤肥墽古堯切高下之宜以立
事生財除飢寒之患辟疾疢之灾中受人事以制禮樂行仁義
[10nueji-06-0074a]
之道以治人倫列金木水火土之性以立父子之親而成家聽
五音清濁六律相生之數以立君臣之義而成國察四時孟
季之序以立長幼之節而成官列地而州之分國而治之立大
學以教之此治之綱紀也此治天下之六綱也得道則舉失道則廢夫物
未嘗有張而不弛盛而不敗者也唯聖人可盛而不敗聖人初
作樂也以歸神杜淫反其天心至其衰也流而不反淫而好色
不顧正法流及後世至於亡國其作書也以領理百事愚者以
不忘智者以記事及其衰也爲姦僞以解有罪而殺不辜其作
囿也以成宗廟之具簡士卒以戒不虞及其衰也馳騁弋獵以
民時以罷音皮民力其上賢也以平教化正獄訟賢者在位能
[10nueji-06-0074b]
者在職澤施於下萬民懷德至其衰也朋黨比周各推其所與
廢公趣私外內相舉姦人在位賢者隱處天地之道極則反益
則損故聖人治弊而改制事終而更爲其美在和其失在權聖
人之道曰非修禮義廉恥不立民無廉恥不可以治不知禮義
法不能正非崇善廢醜不嚮禮義無法不可以爲治不知禮義
不可以行法法能殺不孝者不能使人孝能刑盜者不能使人
廉聖王在上明好惡以示人經非譽以導之親而進之賤不肖
而退之刑錯音措而不用禮義修而任賢德也故天下之高以爲
三公一州之高以爲九卿一國之高以爲二十七大夫一鄉之
高以爲八十一元士立官分職任賢去邪爲王者股肱耳目以和萬姓以靜四方也智過萬人
[10nueji-06-0075a]
者謂之英千人者謂之俊百人者謂之傑十人者謂之豪明於
天地之道通於人情之理大足以容眾惠足以懷遠智足以知
權人英也德足以教化行足以隱義信足以得眾明足以照下
人儁也行可以爲儀表智足以决嫌疑信可以守約廉可以使
分財作事可法出言可道人傑也守職不廢處義不比見難不
苟免見利不苟得人豪也此擇才之道知人之因有一如此卽可用之若兼而有之卽聖人也
儁豪傑各以大小之材處其位由本流末以重制輕上唱下和
四海之內一心同歸背貪鄙嚮仁義其於化民若風之靡草今
使不肖臨賢雖嚴刑不能禁其姦小不能制大弱不能使强天
地之性也故聖人舉賢以立功不肖之主舉其所與同觀其所
[10nueji-06-0075b]
舉治亂分矣察其黨與賢不肖可論也聖人用人各以其才而官之不相逾越則天下
治也

老子曰爲禮者雕琢人性矯拂其情目雖欲之禁以度心雖樂
之節以禮趣翔周旋屈節卑拜肉凝而不食酒澂而不飲外束
其形內愁音囚其德鉗陰陽之和而迫性命之情故終身爲哀人
何則不本其所以欲而禁其所欲不原其所以樂而防其所樂
是猶圈獸而不塞其垣禁其野心决江河之流而壅之以手故
曰開其兌濟其事終身不救夫禮樂之弊興矯飾之情見者不本其無欲而節其所欲不原其無
樂而防其所樂則欲不可止樂不可禁樂不可禁必至淫禮不可防必至怠而由開圈縱獸决河止流一失其眞羣迷不返也

夫禮者遏情閉欲以義自防雖情心㖥噎㖥音菌㖥欲吐也形性飢渴
[10nueji-06-0076a]
以不得已自强故莫能終其天年爲禮拘束不放肆迫於情性皆强爲之故不終天年也
禮者非能使人不欲也而能止之樂者非能使人勿樂也而能
防之夫使天下畏刑而不敢盜竊豈若使無有盜心哉謂不開嗜欲何
假隄防不積貨財無防盜竊也故知其無所用雖貪者皆辭之不知其所用廉

者不能讓之夫人之所以亡社稷身死人手爲天下笑者未嘗
非欲也欲之爲害其甚如此知冬日之扇夏日之裘無用於已萬物變爲
塵垢矣直爲無用天下之物化爲糞土故道備無爲之事害歸有欲之人也故揚湯止沸沸乃益
甚知其本者去火而已親道莫若無欲止沸在於去薪
老子曰循性而行謂之道得其天性謂之德性失然後貴仁義
仁義立而道德廢純樸散而禮樂飾是非形而百姓眩珠玉貴
[10nueji-06-0076b]
而天下爭道德既亡仁義不足以制其情禮樂不足以禁其欲一人尚之百姓爭之則亂也夫禮者所
以别尊卑貴賤也義者所以和君臣父子兄弟夫婦人道之際
也末世之禮恭敬而交爲義者布施而得君臣以相非骨肉以
生怨也故水積則生相食之蟲土積則生自肉之狩禮樂飾則
生詐僞猶揚火以自焚投水以自溺且禮義本無害人之性其由水火也亦無害人之心用合其道則吉乖其道則凶
末世之爲治不積於養生之具澆天下之醇散天下之樸滑

亂萬民以清爲濁性命飛揚皆亂以營貞信熳爛人失其性法
與義相背行與利相反貧富之相傾人君之與僕虜不足以論
夫有餘則讓不足則爭讓則禮義生爭則暴亂起故多欲則事
不省求贍則爭不止故世治則小人守正而利不能誘也世亂
[10nueji-06-0077a]
則君子爲姦而法不能禁也
老子曰衰世之主鑽山石挈金玉擿礲蜃消銅鐵而萬物不滋
刳胎焚郊覆巢毁卵鳳凰不翔麒麟不遊構木爲臺焚林而畋
竭澤而漁積壤而丘處掘地而井飲濬川而爲池築城而爲固
拘獸以爲畜則陰陽繆戾四時失序雷霆毁折雹霜爲害萬物
焦夭處於太半草木夏枯衰世之主剖石索玉擿蚌求珠焚郊竭澤刳胎毁卵恣情性之欲快耳目
之娛遂致乖戾萬物失所雷霆以恐之霜雹以害之非萬邦之過一人之罪也故夏桀殷紂城池非不高玉帛非不多妖艷非
不足倉庫非不盈俄而覆宗絶祀身死人手爲天下笑豈不痛哉故曰天鑒不遠在夏殷之世也三川絶而不

流分山川谿谷使有壤界周衰而三川竭晉微而沙鹿崩國之將興必有禎祥國之將亡必有妖孽
計人眾寡使有分數設機械險阻以爲備制服色等異貴賤

[10nueji-06-0077b]
差賢不肖行賞罰則兵革起而忿爭生虐殺不辜誅罰無罪於
是興矣天地不得不變動人物不得不災危也
老子曰世之將喪性命猶陰氣之所起也主闇昧而不明道廢
而不行德滅而不揚舉事戾於天發號逆四時春秋縮其和天
地除其德人君處位而不安大夫隱遁而不言羣臣推上意而
壞常疎骨肉而自容邪人謟而陰謀遽載驕主而像其亂人以
成其事是故君臣乖而不親骨肉疎而不附田無立苗路無緩
步金積折廉壁襲無贏殻龜無腹蓍筮日施天下不合而爲一
家諸侯制法各異習俗悖拔其根而棄其本鑿五刑爲刻削爭
於錐刀之末斬刈百姓盡其太半舉兵爲難攻城濫殺覆高危
[10nueji-06-0078a]
安大衝車高重壘除戰隊使陣死路犯嚴敵百往一反名聲苟
盛兼國有地伏尸數十萬老弱飢寒而死者不可勝計自此之
後天下未嘗得安其性命樂其習俗也末世驕主恃其威勢廣其土地盡生民之命求
錐刀之末伏尸流血無時暫甯以至今日豈爲有道賢聖勃然而起持以道德輔以仁義

近者進其智遠者懷其德天下混而爲一子孫相代輔佐黜讒
佞之端息未辯之說除刻削之法去煩苛之事屏流言之迹塞
朋黨之門消智能循大常隳枝體黜聰明大通混冥萬物各復
歸其根夫聖人非能生時時至而不失也是以不得中絶聖人見其
機得其時勃然而起整頓乾坤撲滅殘暴大庇蒼生天將降大任於其人不得中絶言必有其主也

老子曰酆水之深十仞而不受塵垢金石在中形見於外非不
[10nueji-06-0078b]
深且清也魚鼈蛟龍莫之歸也言水至清魚不遊人至察眾不歸也石上不生五
穀秃山不遊麋鹿無所蔭蔽也故爲政以苛爲察以切爲明以
刻下爲忠以計多爲功如此者譬猶廣革者也大敗大裂之道
爲政以苛必敗之由爲革以廣必裂之道其政悶悶其民淳淳其政察察其民缺
上太察下不安
老子曰以政治國以奇用兵先爲不可勝之政而後求勝於敵
以未治而攻人之亂是猶以火應火以水應水也同莫足以相
治故以異爲奇奇靜爲躁奇治爲亂奇飽爲飢奇逸爲勞奇正
之相應若水火金木之相伐也何往而不勝故德均則眾者勝
寡力敵則智者制愚智同則有數者禽無數此明正奇相攻賢愚相敵大得雖均
[10nueji-06-0079a]
人率眾者勝力雖敵智以制愚智雖均而有計禽無計計數者皆相勝之數迭相禽制而非道也此明權也