KR6j0127 五佛頂三昧陀羅尼經-唐-菩提流志 (master)版本


【電子佛典集成】


【大】


【大→甲】


【大→乙】目次


序品第一


《五佛頂王》陀羅尼入三摩地加持顯德品


一字頂王畫像法品第三


《五頂王》三摩地神變加持化像品第四


《五頂王》行相三昧耶品第五


《五頂王》儀法祕密品第六


《五頂王》成就法品第七


《五頂王》密印品第八


觀世音菩薩種族印呪之二


金剛種族印呪之三


輪王印呪之四


高頂王印呪之五


白傘蓋頂王印呪之六


光聚頂印呪之七一名金輪印呪


次勝頂王印呪之九


准前頂王印同即是轉法輪印之十


如來雹摧煩惱印之十一


如來心印呪之十二


一切頂王使役之印呪之十三


如來錫杖印呪之十四


如來鉢印呪之十五


如來相好印呪之十六


次如來眼印呪之十七


次如來眉間印呪之十八


次如來口印呪之十九


難勝奮怒王印呪之二十


次如來槊印呪之二十一


次如來臍印呪之二十二


次如來甲印呪之二十三


次如來髮髻印呪之二十四


次如來耳印呪之二十五


次如來牙印呪之二十六


如來受記印呪之二十七


次如來髆印呪之二十八


次如來嬭印呪之二十九


次如來幢印呪之三十


次如來臥具印呪之三十一


次如來乘印呪之三十二


次如來頭印呪之三十三


次如來肋印呪之三十四


次如來見印呪之三十五


次如來光焰印呪之三十六


次如來光照印呪之三十七


次如來脣印呪之三十八


次如來舌印呪之三十九


次如來三摩地印呪之四十


次如來金剛光焰印呪之四十一


次如來小腹印呪之四十二


次如來脊印呪之四十三


次如來髀印呪之四十四


次如來大慈印呪之四十五


次如來無垢印呪之四十六


次如來甘露印呪之四十七


次如來大師子吼印呪之四十八


次如來相字印呪之四十九


次如來洛訖瑟弭吉祥印呪之五十


次如來般若波羅蜜印呪之五十一


次如來大悲印呪之五十二


次如來膝印呪之五十三


次如來脚踝印呪之五十四


次如來脚印呪之五十五


《五頂王》修證悉地品第九


《五頂王》普通成就法護摩品第十


頂王根本印


頂王請喚印之二


請喚火天印之三


頂王摧碎印之四


頂王咄嚕䋾迦印之五


難勝奮怒王印之六
五佛頂三昧陀羅尼經 1
五佛頂三昧陀羅尼經 2
五佛頂三昧陀羅尼經 3
五佛頂三昧陀羅尼經 4