KR5a0224 清微元降大法-- (master)


[011-001a]
清微元降大法卷之十一巨一
 元始一炁冲玄策法
  帥班
上陽冲元使者朱光内阿相音遏蒙
 善相如天官狀金甲朱衣朱履執節
 惡相如北斗狀騎金龍仗劒
  祕呪
朗敦


 玉策
[011-001b]
 右用香三片葉一片或紙二片令人男左
 女右焚竈中或自擲火中或水中
  混洞大刼始泓天經


 清蒼策玄 混靈句功


 浩劫廓朗


[011-002a]


 妙神運樞


  又


 混洞浩泓


 運鎮耀明


 炁始涵劫
[011-002b]


 妙渾天經
  又


 混洞浩泓 運鎭耀明


 炁始涵劫


[011-003a]


 妙渾天經


  又[011-003b]  元始自然童神玄經


 丹皇辰景 宸化旋欽


 一亮凝虚


[011-004a]


 照耀太玄


 自然與道


 梵炁周通


  又


 混沖浩溥
[011-004b]


 靈竒涵滌


 濟潜玄
  又


 亶清崇浸


 元畢隆齊


[011-005a]


 并合束滉


 


  又 髙始炁化


[011-005b]
 自然内觀 童君妙有


 陽隂萬品 自真爽漠


 元合開平


[011-006a]
  又  又[011-006b]
[011-007a]
  元始開圖小劫洞章


 煙虚開豁


 元始啓圖


 泰華俱命


 信文充敷


[011-007b]


 碧文崇煥


 升隆合符


  又


 蕩混劫涬


 鬱結濁清


[011-008a]


 元始昭圖


 地天洞溟 明照朗幽


 淵升居宸


[011-008b]
  又


 浩清真化


 上下昭淵 普運内明
  又


 妙源開廓
[011-009a]


 高鎭初玄


 泳汲昌申


  又

[011-009b]  又
[011-010a]
  又


[011-010b]


  碧虚至道


 混沌玉極


 洞廣十郷


[011-011a]


 爍曜根化


 空徹虚皇
  又 混洞爍空
  紫皇上道


[011-011b]
 沌立道應 瑩照遐昌


 澄膺萬景


 修演靈章


  琅元景道
 烈威穹象


[011-012a]


 震召天梁


 輔分清濁


 衝孚隂陽


  元始自然童神寳章[011-012b]  大劫符

  童神符  小劫符
[011-013a]
  大總印
  右印內圓外方一寸


清微元降大法卷之十一
[011-013b]