KR6l0007 阿毘達磨品類足論-唐-尊者世友 (T@MING)
《阿毘達磨品類足論》卷第九


尊者世友造
三藏法師玄奘奉 詔譯


辯攝等品第六之五異生法法,十八界十二處五蘊攝,八智知除
滅道智,六識識,欲色界一切隨眠隨增。非異
生法法,十一界十處五蘊攝,十智知,四識識,
三界遍行及修所斷隨眠隨增。共異生法,十
八界十二處五蘊攝,八智知除滅道智,六識
識,一切隨眠隨增。不共異生法,十一界十處
五蘊攝,十智知,四識識,三界遍行及修所斷
隨眠隨增。定法,五界四處五蘊攝,九智知除
滅智,三識識,欲界遍行及修所斷隨眠隨增。
非定法,十八界十二處五蘊攝,九智知除道
智,六識識,一切隨眠隨增。順熱惱法,十界
四處五蘊攝,八智知除滅道智,三識識,一切
隨眠隨增。非順熱惱法,十八界十二處五蘊
攝,十智知,六識識,三界遍行及修所斷隨眠
隨增。根法,十三界七處四蘊攝,九智知除滅
[009-0726c]
智,一識識,一切隨眠隨增。非根法,六界六處
三蘊攝,十智知,六識識,一切隨眠隨增。聖諦
所攝法,十八界十二處五蘊攝,十智知,六識
識,一切隨眠隨增。非聖諦所攝法,一界一處
非蘊攝,一智知謂世俗智,一識識,非隨眠隨
增。俱有法,十八界十二處五蘊攝,九智知除
滅智,六識識,一切隨眠隨增。非俱有法,一界
一處非蘊攝,六智知除他心苦集道智,一識
識,非隨眠隨增。相應法,八界二處四蘊攝,九
智知除滅智,一識識,一切隨眠隨增。不相應
法,十一界十一處二蘊攝,九智知除他心智,
六識識,三界有漏緣隨眠隨增。果法,十八界
十二處五蘊攝,十智知,六識識,一切隨眠隨
增。非果法,一界一處非蘊攝,一智知謂世俗
智,一識識,非隨眠隨增。有果法,十八界十二
處五蘊攝,九智知除滅智,六識識,一切隨眠
隨增。無果法,一界一處非蘊攝,六智知除他
心苦集道智,一識識,非隨眠隨增。異熟法,十
七界十一處五蘊攝,八智知除滅道智,五識
識,三界遍行及修所斷隨眠隨增。非異熟法,
十八界十二處五蘊攝,十智知,六識識,一切隨
眠隨增。有異熟法,十界四處五蘊攝,八智知
除滅道智,三識識,欲界一切色無色界遍行
及修所斷隨眠隨增。無異熟法,十八界十二
處五蘊攝,十智知,六識識,色無色界一切欲
界二部,及見集所斷遍行隨眠隨增。因緣法,
十八界十二處五蘊攝,十智知,六識識,一切
隨眠隨增。非因緣法,非界非處非蘊攝,非智
知,非識識,非隨眠隨增,以如是法不可得故。
[009-0727a]
有因緣法,十八界十二處五蘊攝,九智知除
滅智,六識識,一切隨眠隨增。無因緣法,一界
一處非蘊攝,六智知除他心苦集道智,一識
識,非隨眠隨增。離法,五界四處五蘊攝,十智
知,三識識,三界遍行及修所斷隨眠隨增。非
離法,十八界十二處五蘊攝,八智知除滅道
智,六識識,一切隨眠隨增。有離法,十八界十
二處五蘊攝,九智知除滅智,六識識,一切隨
眠隨增。無離法,一界一處非蘊攝,六智知除
他心苦集道智,一識識,非隨眠隨增。相續法,
十八界十二處五蘊攝,九智知除滅智,六識
識,一切隨眠隨增。非相續法,十八界十二處
五蘊攝,十智知,六識識,一切隨眠隨增。有相
續、無相續法亦爾。


善法,十界四處五蘊攝,十智知,三識識,三界
遍行及修所斷隨眠隨增。不善法,十界四處
五蘊攝,七智知除類滅道智,三識識,欲界一
切隨眠隨增。無記法,十八界十二處五蘊攝,
八智知除滅道智,六識識,色無色界一切欲
界二部,及見集所斷遍行隨眠隨增。學無學
法,三界二處五蘊攝,七智知除苦集滅智,一
識識,非隨眠隨增。非學非無學法,十八界十
二處五蘊攝,九智知除道智,六識識,一切隨
眠隨增。見所斷法,三界二處四蘊攝,八智知
除滅道智,一識識,三界見所斷一切隨眠隨
增。修所斷法,十八界十二處五蘊攝,八智知
除滅道智,六識識,三界修所斷一切及遍行
隨眠隨增。非所斷法,三界二處五蘊攝,八智
知除苦集智,一識識,非隨眠隨增。見所斷為
[009-0727b]
因法,十八界十二處五蘊攝,八智知除滅道
智,六識識,一切隨眠隨增。修所斷為因法,十
八界十二處五蘊攝,八智知除滅道智,六識
識,三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。非所
斷為因法,三界二處五蘊攝,七智知除苦集
滅智,一識識,非隨眠隨增。


有見有對法,一界一處一蘊攝,七智知除他
心滅道智,二識識,欲色界遍行及修所斷隨
眠隨增。無見有對法,九界九處一蘊攝,七智
知除他心滅道智,五識識,欲色界遍行及修
所斷隨眠隨增。無見無對法,八界二處五蘊
攝,十智知,一識識,一切隨眠隨增。異熟法,十
七界十一處五蘊攝,八智知除滅道智,五識
識,三界遍行及修所斷隨眠隨增。異熟法法,
十界四處五蘊攝,八智知除滅道智,三識識,
欲界一切色無色界遍行及修所斷隨眠隨
增。非異熟非異熟法法,十八界十二處五蘊
攝,十智知,六識識,色無色界一切,欲界二部
及見集所斷遍行隨眠隨增。劣法,十界四處
五蘊攝,八智知除滅道智,三識識,一切隨眠
隨增。中法,十八界十二處五蘊攝,八智知除
滅道智,六識識,三界遍行及修所斷隨眠隨
增。妙法,三界二處五蘊攝,八智知除苦集
智,一識識,非隨眠隨增。小法、大法,十八界十
二處五蘊攝,九智知除滅智,六識識,一切隨
眠隨增。無量法、可意法、不可意法、非可意非
不可意法,十八界十二處五蘊攝,十智知,六
識識,一切隨眠隨增。樂俱行法,八界二處三
蘊攝,九智知除滅智,一識識,色界一切,除
[009-0727c]
欲界無漏緣疑及彼相應無明諸,餘欲界一
切隨眠隨增,苦俱行法,八界二處三蘊攝,七
智知除類滅道智,一識識,欲界一切隨眠
隨增。不苦不樂俱行法,八界二處三蘊攝,九
智知除滅智,一識識,一切隨眠隨增。俱生
法、俱住法、俱滅法,十八界十二處五蘊攝,九
智知除滅智,六識識,一切隨眠隨增。非俱生
法、非俱住法、非俱滅法,一界一處非蘊攝,六
智知除他心苦集道智,一識識,非隨眠隨增。
心俱生法,十一界十一處四蘊攝,九智知除
滅智,六識識,一切隨眠隨增。心俱住法,一界
一處四蘊攝,九智知除滅智,一識識,一切隨
眠隨增。心俱滅法,十界十處四蘊攝,九智知
除滅智,五識識,一切隨眠隨增。非心俱生法、
非心俱住法、非心俱滅法,十八界十二處三
蘊攝,十智知,六識識,一切隨眠隨增。


欲界,十界四處五蘊攝,七智知除類滅道智,
三識識,欲界有漏緣隨眠隨增。恚界亦爾。害
界,五界四處五蘊攝,七智知除類滅道智,三
識識,欲界遍行及修所斷隨眠隨增。出離界,
十界四處五蘊攝,十智知,三識識,三界遍行
及修所斷隨眠隨增。無恚界、無害界,十界四
處五蘊攝,九智知除滅智,三識識,三界遍
行及修所斷隨眠隨增。欲界,十八界十二處
五蘊攝,七智知除類滅道智,六識識,欲界一
切隨眠隨增。色界,十四界十處五蘊攝,七智
知除法滅道智,四識識,色界一切隨眠隨增。
無色界,三界二處四蘊攝,六智知除法他心
滅道智,一識識,無色界一切隨眠隨增。欲界、
[009-0728a]
色界名色界者,十八界十二處五蘊攝,八智
知除滅道智,六識識,欲色界一切隨眠隨增。
四無色名無色界者,三界二處四蘊攝,六智
知除法他心滅道智,一識識,無色界一切隨
眠隨增。擇滅、非擇滅名滅界者,一界一處非
蘊攝,六智知除他心苦集道智,一識識,非隨
眠隨增。復次一切色法總名色界者,十一界
十一處一蘊攝,八智知除他心滅智,六識識,
欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。除擇滅非
擇滅,諸餘非色法總名無色界者,八界二處
四蘊攝,九智知除滅智,一識識,一切隨眠隨
增。擇滅、非擇滅總名滅界,如前說。欲有,十
八界十二處五蘊攝,七智知除類滅道智,六
識識,欲界一切隨眠隨增。色有,十四界十處
五蘊攝,七智知除法滅道智,四識識,色界一
切隨眠隨增。無色有,三界二處四蘊攝,六智
知除法他心滅道智,一識識,無色界一切隨
眠隨增。欲漏,一界一處一蘊攝,七智知除
類滅道智,一識識,欲界一切隨眠隨增。有漏,
一界一處一蘊攝,七智知除法滅道智,一識
識,色無色界一切隨眠隨增。無明漏,一界一
處一蘊攝,八智知除滅道智,一識識,除無漏
緣無明,諸餘一切隨眠隨增。


三世三言依事,十八界十二處五蘊攝,九智
知除滅智,六識識,一切隨眠隨增。欲界由苦
苦故苦者,十八界十二處五蘊攝,七智知除
類滅道智,六識識,欲界一切隨眠隨增。色界
由壞苦故苦者,十四界十處五蘊攝,七智知
除法滅道智,四識識,色界一切隨眠隨增。無
[009-0728b]
色界由行苦故苦者,三界二處四蘊攝,六智
知除法他心滅道智,一識識,無色界一切隨
眠隨增。復次不可意諸行由苦苦故苦、可意
識行由壞苦故苦、非可意非不可意諸行
行由苦故苦苦者,皆十八界十二處五蘊攝,
八智知除滅道智,六識識,一切隨眠隨增。復
次苦受由苦苦故苦者,一界一處一蘊攝,七
智知除類滅道智,一識識,欲界一切隨眠隨
增。樂受由壞苦故苦者,一界一處一蘊攝,八
智知除滅道智,一識識,色界一切,除欲界無
漏緣疑及彼相應無明,諸餘欲界一切隨眠
隨增。不苦不樂受由行苦故苦者,一界一處
一蘊攝,八智知除滅道智,一識識,一切隨眠
隨增。有尋有伺法,八界二處四蘊攝,九智知
除滅智,一識識,欲色界一切隨眠隨增。無尋
唯伺法,三界二處四蘊攝,九智知除滅智,
一識識,欲色界一切隨眠隨增。無尋無伺法,
十三界十二處五蘊攝,十智知,六識識,色
無色界一切欲界有漏緣隨眠隨增。有尋有
伺地,十八界十二處五蘊攝,九智知除滅
智,六識識,欲色界一切隨眠隨增。無尋唯
伺地,三界二處五蘊攝,九智知除滅智,一識
識,色界遍行及修所斷隨眠隨增。無尋無伺
地,十一界十處五蘊攝,九智知除滅智,四識
識,色無色界一切隨眠隨增。


身業,二界二處一蘊攝,八智知除他心滅智,
二識識,欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。語
業亦爾。意業,一界一處一蘊攝,九智知除滅
智,一識識,一切隨眠隨增。善業,三界三處二
[009-0728c]
蘊攝,九智知除滅智,三識識,三界遍行及
修所斷隨眠隨增。不善業,三界三處二蘊攝,
七智知除類滅道智,三識識,欲界一切隨眠
隨增。無記業,三界三處二蘊攝,八智知除滅
道智,三識識,色無色界一切,欲界二部,及
見集所斷遍行隨眠隨增。學業、無學業,一界
一處二蘊攝,七智知除苦集滅智,一識識,非
隨眠隨增。非學非無學業,三界三處二蘊攝,
八智知除滅道智,三識識,一切隨眠隨增。見
所斷業,一界一處一蘊攝,八智知除滅道智,
一識識,三界見所斷一切隨眠隨增。修所斷
業,三界三處二蘊攝,八智知除滅道智,三識
識,三界修所斷一切及遍行隨眠隨增。非所
斷業,一界一處二蘊攝,七智知除苦集滅智,
一識識,非隨眠隨增。順現法受業、順次生受
業、順後次受業,三界三處二蘊攝,八智知除
滅道智,三識識,欲界一切,色無色界遍行,及
修所斷隨眠隨增。順樂受業,三界三處二蘊
攝,八智知除滅道智,三識識,欲色界遍行
及修所斷隨眠隨增。順苦受業,三界三處二
蘊攝,七智知除類滅道智,三識識,欲界一切
隨眠隨增。順不苦不樂業,一界一處二蘊攝,
七智知除法滅道智,一識識,色無色界遍行
及修斷隨眠隨增。身念住,十一界十一處
一蘊攝,八智知除他心滅智,六識識,欲色界
遍行及修所斷隨眠隨增。受念住,一界一處
一蘊攝,九智知除滅智,一識識,一切隨眠隨
增。心念住,七界一處一蘊攝,九智知除滅
智,一識識,一切隨眠隨增。法念住,一界一處
[009-0729a]
二蘊攝,十智知,一識識,一切隨眠隨增。復次
身受心法增上所起善有漏無漏道,三界二
處五蘊攝,九智知除滅智,一識識,三界遍
行及修所斷隨眠隨增。復次緣身受心法所
起善有漏無漏慧,一界一處一蘊攝,九智知
除滅智,一識識,三界遍行及修所斷隨眠隨
增。四正斷、四神足,三界二處五蘊攝,九智
知除滅智,一識識,三界遍行及修所斷隨眠
隨增。四靜慮,三界二處五蘊攝,九智知除滅
智,一識識,色界遍行及修所斷隨眠隨增。苦
集聖諦,十八界十二處五蘊攝,八智知除滅
道智,六識識,一切隨眠隨增。滅聖諦,一界一
處非蘊攝,六智知除他心苦集道智,一識識,
非隨眠隨增。道聖諦,三界二處五蘊攝,七智
知除苦集滅智,一識識,非隨眠隨增。四無
量,三界二處五蘊攝,七智知除法滅道智,一
識識,色界遍行及修所斷隨眠隨增。空無邊
處、識無邊處、無所有處,三界二處四蘊攝,
七智知除法他心滅智,一識識,無色界一切
隨眠隨增。非想非非想處,三界二處四蘊攝,
六智知除法他心滅道智,一識識,無色界一
切隨眠隨增。四聖種,三界二處五蘊攝,九智
知除滅智,一識識,三界遍行及修所斷隨眠
隨增。有為四沙門果,三界二處五蘊攝,七智
知除苦集滅智,一識識,非隨眠隨增。無為四
沙門果,一界一處非蘊攝,六智知除他心苦
集道智,一識識,非隨眠隨增。法智,一界一處
一蘊攝,六智知除類苦集滅智,一識識,非隨
眠隨增。類智,一界一處一蘊攝,六智知除法
[009-0729b]
苦集滅智,一識識,非隨眠隨增。他心智,一界
一處一蘊攝,九智知除滅智,一識識,色界
遍行及修所斷隨眠隨增。世俗智,一界一處
一蘊攝,八智知除滅道智,一識識,除無漏緣
見諸餘一切隨眠隨增。苦集滅道智,一界一
處一蘊攝,七智知除苦集滅智,一識識,非
隨眠隨增。法無礙解,一界一處一蘊攝,八智
知除滅道智,一識識,欲色界遍行及修所斷
隨眠隨增。詞無礙解亦爾。義無礙解,一界一
處一蘊攝,九智知除滅智,一識識,三界遍
行及修所斷隨眠隨增。辯無礙解亦爾。


因緣,十八界十二處五蘊攝,九智知除滅智,
六識識,一切隨眠隨增。等無間緣,八界二處
四蘊攝,九智知除滅智,一識識,一切隨眠隨
增。所緣緣增上緣,十八界十二處五蘊攝,十
智知,六識識,一切隨眠隨增。段食,三界三處
一蘊攝,六智知除類他心滅道智,四識識,欲
界遍行及修所斷隨眠隨增。觸食、意思食,一
界一處一蘊攝,八智知除滅道智,一識識,一
切隨眠隨增。識食,七界一處一蘊攝,八智知
除滅道智,一識識,一切隨眠隨增。


欲暴流,一界一處一蘊攝,七智知除類滅
道智,一識識,欲界一切隨眠隨增。有暴流,
一界一處一蘊攝,七智知除法滅道智,一識
識,色無色界一切隨眠隨增。見暴流,一界
一處一蘊攝,八智知除滅道智,一識識,三界
見所斷有漏緣,及見相應無漏緣無明隨眠
隨增。無明暴流,一界一處一蘊攝,八智知
除滅道智,一識識,除無漏緣無明諸餘一
[009-0729c]
切隨眠隨增。如四暴流,四枙亦爾。欲取,一
界一處一蘊攝,七智知除類滅道智,一識識,
欲界一切隨眠隨增。見取,一界一處一蘊攝,
八智知除滅道智,一識識,三界見所斷有漏
緣,及無漏緣見相應無明隨眠隨增。戒禁取,
一界一處一蘊攝,八智知除滅道智,一識識,
三界見苦所斷一切,見集所斷遍行、見道所
斷有漏緣隨眠隨增。我語取,一界一處一蘊
攝,七智知除法滅道智,一識識,色無色界一
切隨眠隨增。過去法、未來法、現在法,十八界
十二處五蘊攝,九智知除滅智,六識識,一切
隨眠隨增。非過去非未來非現在法,一界一
處非蘊攝,六智知除他心苦集道智,一識識,
非隨眠隨增。欲界繫法,十八界十二處五蘊
攝,七智知除類滅道智,六識識,欲界一切隨
眠隨增。色界繫法,十四界十處五蘊攝,七智
知除法滅道智,四識識,色界一切隨眠隨增。
無色界繫法,三界二處四蘊攝,六智知除法
他心滅道智,一識識,無色界一切隨眠隨增。
不繫法,三界二處五蘊攝,八智知除苦集智,
一識識,非隨眠隨增。善為因法,十八界十二
處五蘊攝,九智知除滅智,六識識,三界遍
行及修所斷隨眠隨增。不善為因法,十八界
十二處五蘊攝,七智知除類滅道智,六識識,
欲界一切隨眠隨增。無記為因法,十八界十
二處五蘊攝,八智知除滅道智,六識識,一切
隨眠隨增。非善為因非不善為因非無計為
因法,一界一處非蘊攝,六智知除他心苦集
道智,一識識,非隨眠隨增。緣有所緣法,三界
[009-0730a]
二處四蘊攝,九智知除滅智,一識識,三界
有為緣隨眠隨增。緣無所緣法,八界二處四
蘊攝,九智知除滅智,一識識,一切隨眠隨
增。緣有所緣緣無所緣法,三界二處四蘊攝,
九智知除滅智,一識識,三界有為緣隨眠隨
增。非緣有所緣非緣無所緣法,十一界十一
處二蘊攝,九智知除他心智,六識識,三界有
漏緣隨眠隨增。色蘊,十一界十一處一蘊攝,
八智知除他心滅智,六識識,欲色界遍行及
修所斷隨眠隨增。受蘊,一界一處一蘊攝,九
智知除滅智,一識識,一切隨眠隨增。想蘊行
蘊亦爾。識蘊,七界一處一蘊攝,九智知除
滅智,一識識,一切隨眠隨增。色取蘊,十一界
十一處一蘊攝,七智知除他心滅道智,六識
識,欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。受取蘊,
一界一處一蘊攝,八智知除滅道智,一識識,
一切隨眠隨增。想取蘊、行取蘊亦爾。識取蘊,
七界一處一蘊攝,八智知除滅道智,一識識,
一切隨眠隨增。地獄趣,十八界十二處五蘊
攝,七智知除類滅道智,六識識,欲界一切隨
眠隨增。傍生趣、鬼趣、人趣亦爾。天趣,十八界
十二處五蘊攝,八智知除滅道智,六識識,三
界一切隨眠隨增。見苦所斷煩惱部,一界一
處一蘊攝,八智知除滅道智,一識識,三界見
苦所斷一切及見集所斷遍行隨眠隨增。見
集所斷煩惱部,一界一處一蘊攝,八智知除
滅道智,一識識,三界見集所斷一切及見苦
所斷遍行隨眠隨增。見滅所斷煩惱部,一界
一處一蘊攝,八智知除滅道智,一識識,三
[009-0730b]
界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。見道所
斷煩惱部,一界一處一蘊攝,八智知除滅道
智,一識識,三界見道所斷一切及遍行隨眠
隨增。修所斷煩惱部,一界一處一蘊攝,八智
知除滅道智,一識識,三界修所斷一切及遍
行隨眠隨增。色法,十一界十一處一蘊攝,八
智知除他心滅智,六識識,欲色界遍行及修
所斷隨眠隨增。心法,七界一處一蘊攝,九智
知除滅智,一識識,一切隨眠隨增。心所
法,一界一處三蘊攝,九智知除滅智,一識
識,一切隨眠隨增。心不相應行法,一界一處
一蘊攝,八智知除他心滅智,一識識,三界有
漏緣隨眠隨增。無為法,一界一處非蘊攝,六
智知除他心苦集道智,一識識,非隨眠隨
增。


地界,一界一處一蘊攝,七智知除他心滅道
智,二識識,欲色界遍行及修所斷隨眠隨增。
水、火、風、空界亦爾。識界,七界一處一蘊攝,八
智知除滅道智,一識識,一切隨眠隨增。見
苦所斷法,三界二處四蘊攝,八智知除滅道
智,一識識,三界見苦所斷一切及見集所斷
遍行隨眠隨增。見集所斷法,三界二處四蘊
攝,八智知除滅道智,一識識,三界見集所斷
一切及見苦所斷遍行隨眠隨增。見滅所斷
法,三界二處四蘊攝,八智知除滅道智,一識
識,三界見滅所斷一切及遍行隨眠隨增。見
道所斷法,三界二處四蘊攝,八智知除滅道
智,一識識,三界見道所斷一切及遍行隨眠
隨增。修所斷法,十八界十二處五蘊攝,八智
[009-0730c]
知除滅道智,六識識,三界修所斷一切及遍
行隨眠隨增。非所斷法,三界二處五蘊攝,八
智知除苦集智,一識識,非隨眠隨增。


欲貪隨眠及瞋隨眠,一界一處一蘊攝,七
智知除類滅道智,一識識,欲界有漏緣隨眠
隨增。有貪隨眠,一界一處一蘊攝,七智知除
法滅道智,一識識,色無色界有漏緣隨眠隨
增。慢隨眠,一界一處一蘊攝,八智知除滅道
智,一識識,三界有漏緣隨眠隨增。無明隨眠,
一界一處一蘊攝,八智知除滅道智,一識識,
除無漏緣無明,諸餘一切隨眠隨增。見隨眠,
一界一處一蘊攝,八智知除滅道智,一識識,
三界見所斷有漏緣及無漏緣見相應無明
隨眠隨增。疑隨眠,一界一處一蘊攝,八智知
除滅道智,一識識,三界見所斷有漏緣及無
漏緣疑相應無明隨眠隨增。


初識住,十八界十二處五蘊攝,七智知除類
滅道智,六識識,欲界一切隨眠隨增。第二識
住,十四界十處五蘊攝,七智知除法滅道
智,四識識,色界一切隨眠隨增。第三、第四識
住,十一界十處五蘊攝,七智知除法滅道智,
四識識,色界一切隨眠隨增。第五、第六、第七
識住,三界二處四蘊攝,六智知除法他心滅
道智,一識識,無色界一切隨眠隨增。
《說一切有部品類足論》卷第九
[009-0731a]