KR6j0596 佛說祕密八名陀羅尼經-宋-法賢 (T@SONG)No. 1366 [No. 1365]
佛說祕密八名陀羅尼經


三藏法師
法賢奉 詔譯


如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。
與大比丘眾千二百五十人俱。復有諸菩薩
摩訶薩眾。金剛手而為上首。


爾時世尊告金剛手菩薩大祕密主言。如汝
本部號金剛部。於持明藏中最上甚深祕密
之法。眾生淺識根器狹劣。於祕密義難信難
解。汝已先說難信解法。汝不依法非曰聖人。
得名不善亦曰難調。金剛手我今於汝金剛
部中。略說汝之祕密八名及陀羅尼。是陀羅
尼若持誦者。於諸所求易得成就。若人聞此
陀羅尼經。發至誠心受持讀誦者。是人所有
無間罪業悉皆消滅。持是經時法威力故。所
有八萬四千俱胝那由他諸惡魔眾。退散馳
走十方世界。若人聞此陀羅尼歡喜願樂者。
是人不持戒者得戒完具。非梵行者得成梵
行。非寂靜者得成寂靜。乃至得見諸佛菩薩
歡喜安慰。施所求願令得成就。


爾時金剛手菩薩蒙佛誨責。頭面作禮白言
世尊。我先所說誠如聖旨。唯願世尊不捨大
悲。普為見在及與未來一切眾生。宣說於我
八種祕密名字及陀羅尼。令諸眾生獲大利
益。


佛告金剛手言。諦聽諦聽。我於最勝持明藏
[001-0884c]
金剛部中。說汝祕密八名。一名象耳。二名妙
莊嚴。三名功德寶海。四名無動。五名真實
雲。六名可愛色相。七名焰光。八名妙色。金
剛手此即是汝祕密八名。即說陀羅尼曰。


那謨沒馱那謨達哩摩二合
僧伽那謨嚩日囉二合拏野
怛[寧*也]他引五遏致引六渴囉致引七摩目
薩哩囉二合哩也二合尼娑達野
彌哩十一咥尼十二悉殿覩滿怛囉二合
引十三


佛告金剛手菩薩言。如是祕密名及陀離尼。
若復有人受持讀誦者。是人於七俱胝那由
他百千劫不墮地獄臨命終時諸佛菩薩。現
身面前安慰說法。命終之後生兜率陀天。


佛說是經已。金剛手菩薩等諸菩薩。及一切
世間天人阿脩羅乾闥婆人非人等。聞佛所
說皆大歡喜信受奉行。
佛說祕密八名陀羅尼經