KR5b0177 金籙放生儀-- (HFL)


[000-001a]
金籙放生儀
   淨穢
   法事
九清之上高澤於至眞六合之中用資於洪
貺恭炷道德眞香遥空啓奏供養
三境髙眞十華上聖諸天日月星斗宿度羣
眞三元三官大帝北極四聖眞君靈寳五師
眞君祖天師正一眞君九天天曹諸司聖衆
五嶽五山之神地府幽隂聖衆水府扶桑大
帝三界十方眞宰恭望居有勿有中鑒無勿
[000-001b]
無内傾光囘駕監眞度生臣伏以一元判天
地人物之形道涵萬化庶𩔖布動植飛潜之
象品列三才禀賦之質雖分隂陽之情固具
貪生惡死同趨利避害之心渴飲飢餐均求
飽謀安之念皆根源於元始祖氣實肇分於
太極眞精柰流俗之乖仁徇世緣而非義陸
張水捕合罝羅以掩羣射宿驚棲設網罟而
併命憫彼微物罹此何辜以今欽奉
綸音崇建寳齋宣揚玉範慶成釐事克荷玄
恩再秉宸衷用贖生命縱之林野俾自在以
[000-002a]
逍遥放之源泉獲安閑而游泳咸遂有生之
樂用弘無上之恩仰望三寳慈尊九清上聖
俯從丹悃洞鑒淵衷體
聖君隆天厚地之仁增延睿筭遂萬物戾天
躍淵之性水固
皇圖普使寰區同躋仁夀稽首皈依無極六

 飛潜高下各流形總是先天祖氣成
 宿劫業因誰結習今生異𩔖且經行
 遭逢䱩罟𡨚仇債放贖林泉惠澤深
[000-002b]
 作善降祥隆萬夀福覃寰宇樂昇平
   不可思議功德
伏以轉煩惱作善提仁恩廣大以神竒化臭
腐厚德充同雖胎卵濕化之業報有殊而生
老病死之機緘則一幸脫離於黒網來會合
於清壇旣向無生而獲有生巳拜
聖主好生之德當由有念以至無念共超大
道希夷之關悟多生趨向之非識正性指歸
之樂隨緣展轉超覺地以安閑任運逍遥證
福鄕而游宴永脫鱗介羽毛之苦獲生安樂
[000-003a]
清靜之邦恩不虚捐當效珠環之報德宜漸
積須堅金石之忱稽首皈依無極大道
 四生流浪久沈淪業力膠纏本性昏
 幸際恩光歸彼岸宜囘覺照脫迷津
 惡都落滅𡨚愆罪善地皈依惠愛仁
 厚德無垠知感戴宻垂福慶萬齡春
   不可思議功德
   放生
伏以集康寜妙德之福由積世之精修憫蠢
動含靈之情本宿生之業對六塵輪轉萬劫
[000-003b]
循環有地獄有天堂品類均明於趨向無衆
生無夀者飛潜同受於陶鎔以今道氣旁周
靈光下燭
上帝普昭天漏泉之惠羣生膺回骸起死之
仁翩翩雲飛山深林宻洋洋川泳海晏河清

聖主仁德天齊好生志切植今辰之福果綿
億載之洪基陶九有之春臺開八荒之夀域
清衆虔誠諷誦如法
   靈書中篇
[000-004a]
   向來
   回向
向來放生功德無限良因仗三寳以證明冀
衆眞之鑒映伏願仁及草木化洽蟲魚盡宇
宙髙下之中仁風披拂極天地圓方之外惠
日舒明悉令萬類之沾恩不使一夫之失所
上報生成之德旁敷化育之仁凡厥有情悉
歸正道爲如上因縁念玄都萬夀天尊太平
護國天尊好生度命天尊福生無量天尊不
可思議功德
[000-004b]金籙放生儀