KR4d0360 孝詩-宋-林同 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 孝詩     别集類三宋/
 提要
  臣/等謹案孝詩一巻宋林同撰同字子真
  號空齋福清人祖瑑直寶章閣父公遇字
  養正䕃補寧化尉以不忍違親乞奉祠服闋
  調户曺不就自營精舎以居扁曰寒齋同其
  長子也與弟合字子常俱有隠操後元兵至
[000-1b]
  福州抗節死之林希逸鬳齋續集中與其兄
  弟贈答詩文甚多又有同所作壬申酬倡集
  䟦今其書已佚惟此集猶傳前有淳祐庚戌
  劉克莊序皆摭古今孝事毎事為一五言絶
  句一首亦間有兩事合詠為一者其變例也
  凡聖人之孝十首賢者之孝二百四十首仙
  佛之孝十首異域之孝十首物類之孝十首
  其間如唐李迥秀之類本為佞幸葢以一節
[000-2a]
  取之至寒山子煮爺煮娘之類則愛無差等
  之談録之不免於駁襍然大㫖主於敦飭人
  倫感發天性未可以其詞㫖陳腐棄之况其
  人始以孝著終以忠聞雖零篇斷什猶當珍
  而惜之是固不僅以文章論矣案宋史忠義
  傳稱林空齋失其名已為失考又誤以空齋
  為同之子分一人為二人併云空齋舉進士
  歴知縣考克莊序謂同兄弟俱未脱白又嘗
[000-2b]
  曰年未四十慨然罷舉是同固未嘗舉進士
  也又宋人劉麟瑞昭忠逸詠稱林處士同是
  同固未嘗任知縣也且麟瑞詩内有血書矮
  壁存吾節氣貫長虹任汝烹句又與史之嚙
  指血書壁自誓不屈諸語相合然則死節者
  為同而非同之子也明甚宋史殊為失實又
  福建通志人物傳稱林同字子真公遇子元
  兵至不屈死隠逸傳又稱林仝字子貞與弟
[000-3a]
  合並有隱操至元中郡府上其行誼詔徴不
  就合字子常云云其説又異然同合之俱為
  公遇子已見原序同字子真合字子常已見
  鬳齋集俱確鑿可信通志既以死難之林同
  為公遇子則隱逸之林仝不得又曰弟合字
  子常也且改同為仝改子真為子貞並屬㸃
  畫音聲之變明為傳寫訛謬分為二人至曺
  溶學海類編亦載孝詩一巻題長樂林同季
[000-3b]
  野著名同而地與字俱異又不知其何所據
  矣乾隆四十六年十月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-4a]
孝詩原序
寒齋力辭聘召死於隱約子同合以表其阡旌其閭為
未足也行其書焉嗣其學焉同又摭載籍以來孝於父
母者事為一詩詩具一意各二韻二十字積至三百首
起邃古迄叔季兼取明天理未嘗泯也自聖賢至異域
異類並録見天性未嘗異也事陳而意新辭約而義溥
賢於烟雲月露之作逺矣始寒齋之事寳章也視調膳
裼襲之節以康其體躬場圃井臼之勞以裕其力人知
[000-4b]
寳章之勇退而不知其退之有以自樂也同合之事寒
齋也亦然昔曾元養參矣不如參之養晳石奮諸子恬
侯稍不逮建至孫而孝謹遂衰今石塘之林奕世家法
嗣守不墜有古人所難能者惜其弟兄俱未脱白脩於
家浮沉於閭里而已余嘗恨世儒率華過其實惟同華
實相副其操行葢漢孝亷之盛舉也詞藝亦唐進士之
髙選也頃艮齋謝公嘗彚孝史五十巻上之阜陵同此
詩他日必與謝公之史並行淳祐庚戌白露節前史官
[000-5a]
劉克莊序