KR6j0120 大佛頂廣聚陀羅尼經--失譯 (master)版本


【電子佛典集成】


【大】


【大→原】目次


《大佛頂無畏寶蓮華廣聚光明佛頂》一切如來


《大佛頂大無畏寶廣聚佛頂》一切如來持呪功


《大佛頂無畏寶廣聚佛頂》持誦功德六方諸佛


《大佛頂無畏廣聚如來佛頂》得見呪師普薰滅


《大佛頂無畏寶廣聚如來頂》眼藥方一切光明


《大佛頂無畏廣聚如來佛頂》延年藥法品第六


《大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂》眼藥品第七


《大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂》相命呪師自證


《大佛頂無畏寶聚如來佛頂》觀世音文殊師利


《大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂》仙膏油品第十


《大佛頂無畏廣聚如來佛頂》造珍寶品第十一


大佛頂無畏廣聚如來佛頂召請諸佛品第十


《大佛頂無畏寶廣聚如來頂》雌黃藥法及祕密


《大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂》辨七種佛頂持


《大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂》祕壇八肘大壇


《大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂》愛樂藥法品第


《大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂》成就呪師衣裳


《大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂》呪師自著呪索


《大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂》呪師澡浴品第


《大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂》蓮花畫像法品


《大佛頂無畏寶廣聚如來佛頂》總攝一切諸部


《大佛頂無畏寶廣聚一切如來佛頂》大壇功能
大佛頂廣聚陀羅尼經 1
大佛頂廣聚陀羅尼經 2
大佛頂廣聚陀羅尼經 4
大佛頂廣聚陀羅尼經 5