KR5g0170 上清七聖玄紀經-東晉- (master)


[000-001a]
上清七聖玄紀經
上清太上大道君傳
 右一紀篇曰八素上經太上隱書或曰
 金眞玉光豁落七元或曰八景飛經也
 有之者神仙行之者爲眞人
紫清太素三元道君傳
 右二紀篇曰精景洞眞七轉之經或曰
 太上素靈寳曜飛經或曰三元隱書有
 之者神仙行之者爲眞人
白玉龜臺九鳳太眞西王母傳
[000-001b]
 右三紀篇曰靈紀洞玄上經或曰大有
 妙玄經有之者神仙行之者爲眞人
中央黄老君傳
 右四紀篇曰九眞中經或曰飛行羽經
 有之者白日昇舉行之者成眞人
扶桑大帝君傳
 右五紀篇曰太霄隱書或曰玉珮金璫
 經有之者長生使神行之者成眞人
金闕聖君傳
 右六紀篇曰靈書紫文或曰五老寳經
[000-002a]
  有之者尸解行之者成眞人
九微太眞玉保金闕上相太司命高晨師東
海青童君傳
  右七紀篇曰玉保洞觀經或曰靈雲上
  之品經有之者白日尸解行之者成眞
  人
右七聖傳都有之者爲眞人衆靈詣其房寢
遊行玉清
東極眞人陵陽子明
南極眞人赤松子
[000-002b]
西極眞人王方平
北極眞人安期生
栢成子高
泰清仙王趙車子
九宫上相長里先生
太極左公北洛先生
  右八眞傳
青光先生
谷希子
  右二賢眞傳
[000-003a]
能有之者便爲九宫眞人不但仙人而已上清七聖玄紀經[000-003b]