KR5c0140 通玄真經(一)-唐-徐靈府 (master)


[000-001a]
通玄眞經序璧一
大道不振其來已乆微波尚存出自諸子莫
不祖述道德彌縫百代文子者周平王時人
也著書一十二篇史記云文子亦曰計然范/蠡師之姓辛名妍字文子
蔡丘濮上人其先晋公子也嘗/兩遊蠡得而事之老子弟子也平王問文子
曰聞子得道於老君今賢人雖有道賢人文/子也
而遭淫亂之世以一人之權而欲化乆亂之
民其能庸乎文子對曰道德匡邪以爲政振
亂以爲理使聖德復生天下安寧要在一人
故積德成王積怨成亡而堯舜以是昌桀紂
[000-001b]
以是亡平王信其言而用之時天下治然安
危成敗匪降自天在乎君王任賢而已故聖
人怵怵爲天下孩其人同於赤子欲以興利
去害而安之非欲有私已也其書上述皇王
帝霸興亡之兆次叙道德禮義衰殺之由莫
不上極玄機旁通庶品其㫖博而奥其辭文
而眞故有國者雖淫敗之俗可返樸於太素
有身者而患累之質可復至命於自然大矣
哉君子不可不刳心焉洎我唐十有一葉皇
帝垂衣布化均和育物柔懷庶邦殊俗一軌
[000-002a]
故在顯位者咸盡其忠慕幽居者亦安其業
默希以元和四載投迹衡峯之表考室華蓋
之前迨經八稔夙敦樸素之風竊味希微之
㫖今未能拱默强爲注釋是量天漢之高邈
料滄溟之淺深者亦以自爲難矣默希子序


[000-002b]