KR5a0162 易象圖說內篇--張理 (master)


[000-001a]
易象圖說序雲五
易之象與天地凖故於天地之理無所不該
是以隂陽錯綜竒偶離合無不有以相通焉
周官三易經卦皆八其别皆六十有四以八
爲經以六十四爲緯書卦之次序先天之圖
位瞭然矣則伏羲作易時巳有其圖傳之三
代故夫子極儀象卦因而重之之說與京君
明魏伯陽納甲卦氣之法皆圓圖之序則先
天圖其來巳乆特後之說易者下復追究作
易原本故其圖雖在而學者不傳至邵子而
[000-001b]
後得耳先儒謂邵子傳之李穆李穆自希夷
意其必不妄也或又謂啓蒙先天圖岀目蔡
氏而朱子因之不知朱漢上巳有此圖則其
岀於邵氏爲無疑雖聖人復起不易其言矣
然易道廣大無窮學者能隨其所見亦皆有
得惟其出於自然而無所穿鑿則雖古人之
所未發亦足以成一家之言也清江張君仲
純資敏而學篤於諸經無下通而尤邃於易
嘗以其玩索之力著爲易象圖說一編其極
儀象卦圖以竒上偶下各生隂陽剛柔内外
[000-002a]
交變而卦畫之原四時之義性命之說圖書
之數蓍䇿變占靡不周備六十四卦圓圖以
乾兊離震坤艮坎巽循環旋布而天地之動
靜一歳周天之氣節一月太隂之行度皆可
見方圖以乾兊離震巽坎艮坤縱自上而下
橫自左而右而参同契邵子太易吟十二月
之卦氣二十八舍之象皆可推變通圖由乾
坤反覆相推陽以次而左升隂以次而右降
而六隂六陽辟卦之序粲然可考致用圖以
後天八宫各變七卦而四正四隅反對之象
[000-002b]
秩然有紀皆巧妙整齊不煩智力無毫髮可
以增損無纎隙有所疑議所謂出於自然而
無所穿鑿者當續邵子朱子之圖而自爲一
家亦可以見易象無所不通惟學者能隨所
見而實有得焉然後可以傳世而不惑也仲
純學力髙明與予知最乆圖說旣成首辱見
示予特愛其象類渾成而條理精宻故僭書
于首簡而歸之至正丁酉秋七月昭武紫雲
山人黃鎮成謹序
[000-003a]
易曰河出圖洛出書聖人則之圖書者天地
隂陽之象也易者聖人以冩天地隂陽之神
也故一動一靜形而爲一一竒偶生生
動靜互變四象上下左右相交而易卦畫矣
 以畫天以畫地以畫水以畫火
以畫澤以畫山風因於澤雷因於山卦以
表象象以命名名以顯義義以正辭辭逹而
易書作矣將以順性命之理究禮樂之原成
變化而行鬼神者要皆不出乎圖耆之象與
數而已圖之天○者也圖之地者也
[000-003b]
圖之中×者四象×古五/字行也陽數一三×
叅天也三謂/之參隂數二四兩地也三謂/之兩參天數
九陽之用也兩地數六隂之用也書之𢖍三
卦之醴也書之井九卦之位也書之縱𢖍十
×卦之合也乾九坤六合十×坎七離八合/十×震七巽八合十×艮七兊
八合/十×河圖洛書相爲經緯×十者圖書之樞
紐也以×重十則左右前後者河圖四正
之體也以×交十※則四正四隅者洛書九
宫之文也順而左還者天之圓渾儀歷象之
所由制逆而右布者地之方封建井牧之所
[000-004a]
由啓也以圓函方以方局圓則範圍天
地之化而過曲成萬物而不遺矣唯人者天
地之德隂陽之交鬼神之㑹×行之秀氣也
身半以上同乎天身半以下同乎地頭圓足
方腹隂背陽離目外明坎耳内聦口鼻有肖
乎山澤聲氣有象乎雷風故天下之理得而
成位乎其中是知易即我心我心即易故推
而圖之章之爲六位而三極備叙之爲六節
而四時行合之爲六體而身形具經之爲六
脉而神氣完表之爲六經而治教立恊之爲
[000-004b]
六律而音聲均官之爲六典而政令修統之
爲六師而邦國平是故因位以明道因節以
敘德因體以原性因脉以凝命因經以考禮
因律以正樂因典以平政因師以愼刑而大
易八卦之體用備矣巳上八圖/今付外篇八卦相錯相
摩相盪因而重之變而通之推而行之而六
十四卦圓方變用之圖出矣圓者以效天方
者以法地變者以從道用者以和義然後蓍
䇿以綜其數變占以明其筮分掛揲歸交重
支變悉皆爲圖以顯其象爲說以敷其趣雖
[000-005a]
其言不本於先儒傳註之㫖或者庶幾乎聖
人作易之大意改而正之諗而訂之是蓋深
有望於同志時至正二十有四年青龍甲辰
三月上巳日清江後學張理書于三山之艮


[000-005b]