KR1j0069 古音叢目-明-楊愼 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   經部十
 古音叢目    小學類三韻書之屬
提要


  臣等謹案古音叢目五卷古音獵要五卷古
  音餘五卷古音附録一巻明楊慎撰慎有檀
  弓叢訓已著録是四書雖各為卷帙而核其
  體例實本一書特以陸續而成不及待其完
  備每得數卷即出問世故標目各别耳觀其
  古音獵要東冬二韻共標鞠朋衆務調夢窻
[000-1b]
  誦雙明萌用江十三字與古音叢目東冬二
  韻所標者全複與古音餘東冬二韻所標亦
  複五字是即隨所記憶觸手成編㕘差互出
  未歸畫一之明證矣其書皆仿呉棫韻補之
  例以全韻分部而以古音之相協者分隸之
  然條理多不精宻如周易渙六四渙有丘匪
  夷所思丘與思為韻无妄六三无妄之災或
[000-2a]
  繫之牛行人之得邑人之災災古音菑牛古
  音尼與災為韻繫辭乾以易知坤以簡能能
  古音奴來反與知為韻慎于古音叢目支韻
  内丘字下但注云詩牛字下但注云楚詞能
  字下則並不註出典又繫辭神而化之使民
  宜之慎于古音叢目五歌韻内知宜字之為
  牛何切下注云易而化之為毁禾切則但註
  云見楚詞又易彖傳父父子子兄兄弟弟夫
  夫婦婦婦與子及弟字為韻慎于古音叢目
[000-2b]
  四紙韻内婦字下但引西京賦作房詭切豐
  六二豐其蔀日中見斗蔀古音蒲五切斗古
  音滴主切故九四蔀斗二字與主為韻又繫
  辭傳无有師保如臨父母母字與上度懼故
  為韻慎于古音叢目語虞韻内斗字下但注
  云毛詩母字下但注云易林凡此皆不求其
  本隨意捃摭又古音皆其本讀非可隨意諧
[000-3a]
  聲輾轉分隸如江韻之江窻雙控四字古音
  獵要皆收入冬韻是也而古音叢目又以東
  韻之紅冬韻之封龍三字收入江韻考易説
  卦傳震為雷為龍虞翻干寳並作周禮巾
  車革路龍勒注也車故書作龍車犬人
  凡幾珥沈辜用可也注故書作龍則本
  音龍以在東韻為本音不容改龍以叶封
  與邦通邦之古音諧丰聲紅與江通江之古
  音諧工聲亦以東冬為本韻不得改封紅以
[000-3b]
  入江也葢慎博洽過陳第而洞曉古音之根
  柢則不及之故蒐輯秦漢古書頗為該備而
  置之不得其所遂往往舛漏牴牾以其援據
  繁富究非明人空疎者所及故仍録其書以
  備節取焉乾隆四十六年十月恭校上
    總纂官紀昀陸錫熊孫士毅
    總 校 官 陸 費 墀