KR1e0113 惠氏春秋說-清-惠士奇 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   經部五
 春秋説    春秋類
 提要
  臣/等謹案春秋説十五卷
  國朝惠士竒撰士竒有半農易説已著録士竒
  父周惕長於説經力追漢儒之學士竒承其
  家𫝊考證益密於三禮核辨尤精是書以禮
  為綱而緯以春秋之事比類相從約取三傳
[000-1b]
  附于下亦間以史記諸書佐之大抵事實多
  據左氏而論斷多採公榖毎條之下多附辨
  諸儒之説毎類之後又各以己意為總論大
  致出於宋張大亨春秋五禮例宗沈棐春秋
  比事而不立門目不設凡例其引據證佐則
  尤較二家為典核雖其中災異之類反復辨
  詰務申董仲舒春秋隂陽劉向劉歆洪範五
  行之説未免過信漢儒物而不化然全書言
[000-2a]
  必據典論必持平所謂原原本本之學非孫
  復等之枵腹而談亦非葉夢得等之恃博而
  辨也乾隆四十六年二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀