KR1e0080 春秋正旨-明-高拱 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   經部五
 春秋正㫖    春秋類
 提要
  臣/等謹案春秋正㫖一卷明髙拱撰拱字肅
  卿新鄭人嘉靖辛丑進士官至吏部尚書中
  極殿大學士諡文襄事蹟具明史列傳是編
  之作葢以宋以來說春秋者穿鑿傅㑹欲尊
  聖人而不知所以尊欲明書法而不知所以
[000-1b]
  明乃推原經意以訂其謬首論春秋乃明天
  子之義非以天子賞罰之權自居次論孔子
  必不敢改周正朔而用夏時次論託之魯史
  者以其尚存周禮非以其周公之後而假之
  次論王不稱天乃偶然異文滕侯稱子乃時
  王所黜聖人斷無貶削天子降封諸侯之理
  次論齊人歸鄆讙龜陰田非聖人自書其功
  深斥胡傳以天自處之非次論春秋作於哀
[000-2a]
  公十四年乃孔子卒之前一嵗適遇獲麟因
  而書之經非感麟而作麟亦非應經而至次
  論說經以左氏為長胡氏為有激而作餘諸
  家之紛紛皆由誤解天子之事一語其言皆
  明白正大足破說春秋者之痼疾卷帙雖少
  要其大義凜然多得經意固迥出諸儒之上
  矣乾隆四十六年六月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2b]
      總 校 官臣/陸 費 墀