KR1e0067 春秋師說-元-趙汸 (master)


[006-1a]
 春秋趙氏集傳十五卷屬辭十五卷左氏傳補注十
 卷師說三卷皆居敬所校定始資中黃先生以六經
 復古之說設敎九江嘗謂近代大儒繼出而後朱子
 四書之教大行然周易春秋二經實夫子手筆聖人
 精神心術所存必盡得其不傳之㫖然後孔門之敎
 乃備每患二經學者各以才識所及求之苟非其人
 雖問弗荅其所告語亦皆引而不發姑使自思是以
 及門之士鮮能信從領㑹者而當世君子亦莫克知
[006-1b]
 之唯臨川吳文正公獨敬異焉趙先生始就外傅受
 四書即多疑問師荅以初學毋過求意殊不釋夜歸
 别室取朱子大全集語類等書讀之如是者數年覺
 所疑漸觧慨然有負笈四方之意乃往九江見黃先
 生禀學焉盡得其所舉六經疑義千餘條以歸所輯
 春秋師說蓋始於此嘗往淳安質諸敎授夏公夏公
 殊不謂然乃為言其先君子安正先生為學本末甚
 悉久之先生復念黄先生髙年平生精力所到一旦
[006-2a]
 不傳可惜也復如九江黃公乃授以學春秋之要居
 二嵗請受易得口授六十四卦卦辭大義後夏公教
 授洪都先生再往見焉夏公問易象春秋書法如何
 先生以所聞對夏公猶以枉用心力為戒特出其夏
 氏先天易書曰此羲易一大象也又曰吾先人遺書
 當悉付子矣先生敬起謝之然於二經舊說訪求考
 索未嘗少後也遂如臨川見學士雍郡虞公公與黃
 先生有世契一見首問黃公起居先生閒日為言黃
[006-2b]
 先生著書大意與夏公所以不然者時江西憲私試
 請題虞公即擬策問江右先賢名節文章經學及朱
 陸二氏立敎所以異同先生識其意即具對卒言劉
 侍讀有功聖經及舉朱子去短集長之說虞公大善
 之授館於家以所藏書資其玩索袁公誠夫呉文正
 公髙第弟子也集其師說為四書日錄義多與朱子
 異求先生校正其書先生悉擿其新意極論得失異
 同與誠夫袁公多所更定至論春秋則確守師說不
[006-3a]
 變先生亦以所得未完非口舌可辨自是絶不與人
 談嘗以為春秋名家數十求其論筆削有據依無出
 陳氏右者遂合杜氏考之悉悟傳注得失之由而後
 筆削義例觸類貫通縱橫錯綜各有條理此左氏傳
 補注所由作也旣歸故山始集諸家説有合於經者
 為春秋傳又恐學者梏於舊聞因陋就簡於交互之
 義未能遽悉乃離經析義分為八類辨而釋之名曰
 春秋屬辭葢集傳以明聖人經世之志屬辭乃詳著
[006-3b]
 筆削之權二書相為表裏而春秋本㫖煥然復明然
 後知六經失傳之㫖未嘗不可更通黃先生有志而
 未就者庶可以無憾惜乎書成而黃先生與諸公皆
 謝世久矣雖然習實生常雖賢者不能自免黃先生
 力排衆說創為復古之論使人思而得之其見卓矣
 使非先生蚤有立志公聽並觀潜思黙識自任不回
 則亦豈能卒就其業也哉當先生避地古朗山時居
 敬與妻姪倪尚誼實從山在星谿上㳺髙寒深阻人
[006-4a]
 跡幾絶故雖疾病隠約而覃思之功日益超詣有不
 自知其所以然者因得竊聞纂述之意與先難後獲
 之由乃備述其說于末簡庶有志是經者毋忽焉其
 夏氏先天易說先生嘗以質諸虞公虞公復以得於
 前軰者授之於是遂契先天内外之㫖而後天上下
 經卦序未易知也嘗得廬陵蕭漢中氏易說以八卦
 分體論上下經所由分與序卦之意如示諸掌然上
 無徵於羲皇成卦之序下無考於三聖彖象之辭則
[006-4b]
 猶有未然者及春秋本㫖旣明乃悟文王據羲皇之
 圗以為後天卦序采夏商之易以成一代之經蓋與
 孔子因魯史作春秋無異然後知黃先生所謂周易
 春秋經㫖廢失之由有相似者葢如此故以思古吟
 等篇及行狀附于師說之後庶幾方來學者有所感
 發云爾學生金居敬謹識