KR1e0067 春秋師說-元-趙汸 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   經部五
 春秋師説    春秋類
 提要
  臣/等謹按春秋師説三卷元趙汸撰汸嘗師九江
  黄澤其初一再登門得六經疑義十餘條以歸已
  復往留二載得口授六十四卦大義與魯春秋之
  要故題曰師説明不忘所自也汸作左傳補
  注序曰黄先生論春秋學以左丘明杜元凱
[000-1b]
  為主又作澤行狀述澤之言曰説春秋須先
  識聖人氣象則一切刻削煩碎之説自然退
  聴又稱甞考古今風俗之不同為文十餘通
  以見虚詞説經之無益葢其學有本原而其
  論則持以和平多深得聖人之㫖汸本其意
  類為十一篇其門人金居敬又集澤思古十
  吟與呉澂二序及行狀附録于後行狀載澤
  説春秋之書有元年春王正月辨筆削本㫖
[000-2a]
  諸侯取女立子通考魯隠不書即位義殷周
  諸侯禘祫考周廟太廟單祭合食説作丘甲
  辨春秋指要葢即所謂為文十餘通者朱彛
  尊經義考又載有三傳義例考今皆不傳惟
  賴汸此書尚可識黄氏之宗㫖是亦讀孫覺
  之書得見胡瑗之義者矣乾隆四十一年五
  月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2b]
       總 校 官臣/陸 費 墀