KR1c0054 續詩傳鳥名卷-清-毛奇齡 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  經部三
 續詩傳鳥名卷  詩類
 提要
  臣/等謹案續詩𫝊鳥名卷三卷
  國朝毛竒齡撰竒齡作毛詩續傳以避仇佚之
  後從隣人吳氏子得卷末鳥名一巻與其門
  人莫春園張文檒共緝綴之衍為三巻大意
  在續毛訓而正朱𫝊每條皆先列集𫝊之文
[000-1b]
  於前而一一辨其得失考訓釋毛詩草木蟲
  魚者自吳陸璣以後作者實繁朱子作詩集
  𫝊大㫖在發明美刺之㫖而名物訓詁則其
  所畧竒齡此書則惟以考證為主故其説較
  詳惟恃其博辨往往于朱子集𫝊多所吹求
  而所言亦不免于踈舛如竒齡所作毛詩省
  篇既以齊風鷄鳴為讒人此書又用舊説為
  賢妃之告旦前後自相矛盾鷦鷯之名桃蟲
[000-2a]
  猶竊脂之名桑扈原不因水而名竒齡乃謂
  所棲所食俱不在桃以喙鋭如錐專剖葦中
  蟲食之謂之掏蟲掏桃字通尤杜撰無理至
  于解睍睆黄鳥用毛萇舊訓于義本長乃謂
  鸎字從二目一八其二目者離二之目一八
  者艮八之喙又謂鶯字從二火離為目目本
  離火尚書洪範伏傳以五事之目屬五行之
  火鶯首之戴兩火即鸎之戴兩目此雖王安
[000-2b]
  石之字説不穿鑿至此矣然大致引證賅洽
  頗多有據録而存之以廣考訂固不害于多
  識之義爾乾隆四十六年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/陸 費 墀