KR6i0204 佛說長者法志妻經--失譯 (TKD)


[14-0040a]
佛說長者法志妻經
失譯人名今附涼錄
閒如是一時佛在舎衞國祗樹給孤
獨園與大比丘千二百五十菩薩万
人俱佛時清旦著衣持鉢入城分衞
比丘菩薩皆悉侍従諸天龍神及香
音神無善之神鳳凰神山神執樂神
王皆散華燒香鼓諸音樂歌歎佛德
而說頌曰
從無數億劫積行難可量慈愍于衆生
使發大道行三界猶如化一切悉空旡
能曉了此慧度脫諸十方三十二相明
姿好八十種口出万億音功德自嚴容
雖處現三界開示三道塲三垢今巳滅
除于三世殃心如明月珠處欲無所著
第行離愛憎一切無適莫
於是人民聞歌頌佛德一國集會觀
佛行來舉動進止法則安徐威容之
顏猶星中月如日初出普照天下無
所罣㝵譬如梵王處諸天中如天帝
釋處忉利宮諸天中尊猶湏彌山現
于大海四域之中安不可動歡喜踊
[14-0040b]
躍又手歸命佛至長者法志門外進
到中閤放大光明皆照十方時長者
妻嚴莊牀座文飾身形衆寶瓔珞服
栴檀香面彩顏貌五色焜煌謂可保
常奴客婢使小有過失撾捶苦毒不
問曲直遥見佛明超于日光心自念
言此之顯耀非類日月釋梵諸天凡
俗之光其明清涼安隱無量我身蒙
之一切無患不飢不渴自然飽滿云
何行杖加於㒒從速趣向閤覩見世
尊相好威耀難可爲喻諸根寂定無
有衰入猶七寶山晃晃魏魏慚懼悲
喜稽首佛足悋過殃舋所犯無狀旣
爲女人不能自責瞋喜由巳今首罪
舋不敢藏匿佛言善哉善哉汝獲善
利離一切衰見身殃各改徃修來人
身難得佛經難値億世時有所以墮
女人身中者何婬欲姿態在於其中
不能修身放心恣意嫉妬多口貪于
形貌而自恃怙世間無常豪富威勢
湏臾閒耳當視諸下猶如赤子豪富
貧賤如月進退若日出沒水火風起
不乆則衰一切道俗皆従心興上天
長者法志妻經第二張景
[14-0040c]
人間地獄餓鬼畜生之類皆由已耳
佛天中天緣覺聲聞亦復如是今我
斯身三十二相八十種好徹覩十方
悉従解達女聞佛言歡喜無量重自
歸命責巳曚冥唯受不及開化未聞
无上之誨佛言施行十善義身不煞
盜婬口不妄言兩舌綺語惡口意不嫉
恚癡當奉六度布施持戒忍辱精進一
心智慧遵四等心慈悲喜護普弘大
哀自致得三十二相八十種好乃爲奴
客婢使敎以辛苦生死罪福示語三
塗之患難也誡以道禁義理之事勝
于撾杖莊嚴瓔珞有四事何等爲四
一日篤信二日戒禁三日三昧四日
智慧是爲四事菩薩自莊嚴心計
大乘无男無女猶如幻化畫師所作
隨意輒成曉了空慧一切本淨得無
名身四无所畏四事不護獨步三界
度脫一切女聞佛敎心開踊躍卽發
無上正眞道意立不退轉地時天帝
釋來在佛後謂女言曰佛道難得不
如求轉女爲男日月天帝轉輪聖王
於是女以偈頌曰
長者法志妻經第三張景
[14-0041a]
天帝日月王轉輪四城主威勢無幾問
不可乆恃怙在豪如朝露夢中有所覩
覺以忽滅盡不知所湊處五陰如幻化
三界由巳作三世以平等道心無等侣
諦解作是了誰男何所女天帝聞斯言
默然无所語
佛言善哉善哉誠如所云三處如幻化
影響野馬水月芭蕉俗人不解計有
吾我便倚三界不能自濟女心卽解
變爲男子踊在虛空下礼佛足佛告
女日汝於後世恒沙來刧當得作佛
号無垢王如來至眞等正覺明行成
爲善逝世間解無上士道法御天人
師佛号天中天世日光淨時來會者
諸天人民无央數千見此變應皆發
無上正眞道意時長者妻一切下使
前白佛言尊者卑者本寧異乎
佛言一切本無隨心所存雖爲下使
發心爲道可得成佛旣爲尊豪恣心
憍慢不離惡趣地獄餓鬼畜生之中
猶月増減如樹盛衰一切非常無一
可賴唯道深慧乃可保常猶如虛
空无進无退時諸下使踊躍欣豫發
長者法志妻經第四張景
[14-0041b]
大道意變爲男子得不起忍佛告阿
難五陰無處六情無根十二因緣而
無端緖四大寄因何所是人佛說如
是莫不歡喜
佛說長者法志妻經