KR5f0008 子華子-春秋-程本 (ZTDZ)[000-270181c]
子華子序顛五
護左都水使者光禄大夫臣向言所校讎中
子華子書凡二十有四篇以相校復重十有
四篇定著十篇皆以殺青書可繕寫子華子
程氏名本字子華晋人也晋自頃公失政政
在六卿趙簡子始得志招徠賢儁之士爲其
家臣子華子生於是時博學能通墳典丘索
及故府傳記之書性闓爽善持論不肯苟容
於諸侯聚徒著書自號程子名稱籍甚聞於
諸侯孔子遇諸郯歎曰天下之賢士也簡子


欲仕諸朝而不能致乃遣使者奉纁幣聘以
爲爵執圭是時簡子殺竇犢及舜華孔子爲
作臨河之操子華子亦逡巡不肯起簡子大
怒將脅之以兵子華子去而之齊齊景公不
能用也子華子館於晏氏更題其書曰子華
子簡子卒襄子立子華子反於晋時已老矣
遂不復仕以卒今其書編離簡斷以是門人
弟子共相綴隨紀其所聞而無次叙非子故
所著之書也大抵子華子以道德爲指歸而
經紀以仁義存誠養操不苟於售唯孔子然
[000-270182a]
後知其賢齊大夫晏平仲與之爲久要之交
當時諸侯以勢相軋争結怨連禍日以權譎
爲事子華子之言如持水納石不相醻答卒
以不遇可爲酸鼻謹目録臣向昧死上